ข้อมูลทั่วไป อ.บ่อเกลือ

ประวัติความเป็นมาของอำเภอบ่อเกลือ
อำเภอบ่อเกลือเดิมเรียกว่า เมืองบ่อ ซึ่งคงจะหมายถึงบ่อน้ำเกลือสินเธาว์ที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเดิมมีอยู่จำนวน ๙ บ่อ เมืองบ่อเดิมทีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตกาล ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามพงศาวดารเมืองน่านซึ่งพระเจ้าสุริยพงษผริตเดชได้แต่งรวบรวมขึ้นไว้มีข้อความกล่าวถึงแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญที่เป็นสาเหตุให้พระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ยกทัพมายึดเมืองน่าน เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๙๓ ว่า
“เดิมทีเขตอำเภอบ่อเกลือเป็นป่าดงพงไพร ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีหนองน้ำ ซึ่งพวกสัตว์ต่าง ๆ ชอบมากินน้ำในหนองน้ำแห่งนี้เป็นประจำ และยังมีนายพรานผู้หนึ่งมาล่าสัตว์ และเห็นพวกเหล่าสัตว์ทั้งหลายมักจะกินน้ำที่นี่เป็นประจำ เมื่อลองชิมดูจึงรู้ว่ามีรสเค็ม ข่าวได้ล่วงรู้ไปถึงเจ้าหลวงภูคาและเจ้าหลวงบ่อ จึงได้มาดูบ่อน้ำเกลือ และต่างก็ต้องการครอบครอง จึงคิดหาวิธีการโดยทั้งสองพระองค์ขึ้นไปอยู่ที่ยอดดอยภูจั๋น เพื่อแข่งขันกันพุ่งสะเน้า (หอก) แสดงการครอบครองบ่อน้ำเกลือ เจ้าหลวงภูคาพุ่งหอกไปตกทางตะวันตกของลำน้ำมาง ตรงที่ตั้งหอนอกในปัจจุบัน เจ้าหลวงบ่อพุ่งหอกไปตกทางตะวันออกของลำน้ำมาง ตรงที่ตั้งหอเจ้าพ่อบ่อหลวงในปัจจุบัน ผู้คนที่พากันมาดูการแข่งขันพุ่งหอก ได้นำเอาก้อนหินมาก่อไว้เป็นที่สังเกต แล้วตั้งเป็นโรงหอทำพิธีระลึกตอบแทนเจ้าหลวงทั้งสององค์ทุกปี ภายหลังทั้งสองพระองค์คิดกันว่า จะนำคนที่ไหนมาอยู่ เมื่อปรึกษากันแล้ว เจ้าหลวงภูคาจึงไปทูลขอประชาชนที่อยู่เมืองเชียงแสนจากเจ้าเมืองเชียงรายมาหักร้างถางพงทำเกลืออยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวบ่อหลวงในปัจจุบันนั่นเอง ดังนั้นชุมชนบริเวณนี้จึงได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ (ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า เดิมทีนั้นบรรพบุรุษอยู่ที่ประเทศมองโกเลียและประเทศจีน หนี้ลี้ภัยมาทางแม่น้ำเหลืองเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่อนุญาตให้อาศัยอยู่ได้ จึงพากันข้ามแม่น้ำโขงมาอาศัยอยู่ที่เมืองเชียงแสน)”

ต่อมาเมื่อการปกครองของรัฐ เมืองบ่อจึงได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปัว โดยแยกเป็น ๒ ตำบล คือตำบลบ่อเกลือเหนือและตำบลบ่อเกลือใต้ ซึ่งในระยะหลังมีราษฎรจากพื้นราบมาทำการค้าขายและตั้งรกรากอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับราษฎรในพื้นที่ห่างไกล จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งเขตการปกครองท้องที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยแยกตำบลบ่อเกลือเหนือและตำบลบ่อเกลือใต้เป็น กิ่งอำเภอบ่อเกลือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอบ่อเกลือ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘

  
 
อาณาเขตติดต่อ 
อำเภอบ่อเกลือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน ประมาณพิกัดเส้นรุ้งที่ ๑๙ องศา ๘ ลิปดา ๓๐ พิลิปดาตะวันออกและเส้นแวงที่ ๑๐๑ องศา ๑๐ ลิปดา
๐ พิลิปดาเหนือ มีเนื้อที่ปกครองประมาณ ๕๒๓,๗๘๑.๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๘๓๘.๐๕ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ ๗.๔๐ ของเนื้อที่จังหวัดน่านทั้งหมด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
-ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
-ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยะบุรี (ประเทศลาว)
-ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่จริมและอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
-ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปัว จังหวัดน่าน
 
การคมนาคม 
การคมนาคมการติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด รวมทั้งการติดต่อภายในตำบลและหมู่บ้าน สามารถเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กันได้สะดวก ยกเว้นบางหมู่บ้าน ในช่วงฤดูฝน จะเดินทางลำบาก  โดยมีเส้นทางหลวงที่ใช้ในการเดินทาง คือ
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๑ (ปัว-บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ)
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕๖ (ปัว-บ่อเกลือ)
 
 
แผนที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
ารแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอบ่อเกลือแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๔ ตำบล ๓๙ หมู่บ้าน ได้แก่
๑. ตำบลบ่อเกลือเหนือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๒. ตำบลบ่อเกลือใต้ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
๓. ตำบลภูฟ้า จำนวน ๖ หมู่บ้าน
๔. ตำบลดงพญา จำนวน ๗ หมู่บ้าน
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอบ่อเกลือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ แห่ง ได้แก่
-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อเกลือเหนือทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูฟ้าทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงพญาทั้งตำบล
 
สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ่อเกลือ (โรงเรียนประจำอำเภอบ่อเกลือ)
 
สถานที่ราชการที่สำคัญ
-ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ
-โรงพยาบาลบ่อเกลือ
-สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวมข้อมูล : ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอบ่อเกลือ (ว่าที่ ร.ต.ต.องอาจ บุญตาม)
 
 
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/kieat/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีสำคัญอำเภอบ่อเกลือ
 
เดือนธันวาคม-มกราคม
แอ่วกาดบ่อเกลือ เป็นตลาดนัดในอำเภอบ่อเกลือ มีการตั้งร้านค้าของชาวบ้าน คาราวานพ่อค้าการแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดสาวงามการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
ณ บริเวณหน้าวัดบ่อหลวง และลานบ่อเกลือในตำบลบ่อเกลือใต้ เพื่อกระตุ้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อำเภอบ่อเกลือ
 
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
พิธีบวงสรวงเจ้าบ่อเกลือ เป็นพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ผีเจ้าบ่อให้มารับของเซ่น ประกอบด้วย ไก่ หมู ควาย สุรา ในระหว่างการประกอบพิธีห้ามผุ้หยิงเข้าใกล้พิธีกรรม
ห้ามตักน้ำในบ่อหลังจากทำพิธีเป็นเวลา ๑ วัน
หน่วยงานที่รับผอดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลิอหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 
เดือนเมษายน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุกิจกรรม พบปะสังสรรค์การบันเทิง การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ จัดในช่วงเทสกาลสงกรานต์
ณ ที่ทำการ อบต. จำนวน ๔ แห่ง ของอำเภอบ่อเกลือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลิอหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
หน่วยงานที่รับผอดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลิอหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ประเพณีจุดบั้งไฟ เป็นการจุดบั้งไฟ เพื่อพุทธบูชาขอฝน และเพื่อความสมานสามัคคีของชาวบ้าน โดยชาวบ้านจะตรียมค้างหรือร้าน สำหรับจุดบั้งไฟ จะนำบั้งไฟไปวางทำมุม ๔๕ องศา
แล้วจุดด้วยไฟที่ชนวน จัด ณ บริเวณลานพื้นที่โล่งใกล้ภูเขา ตำบลบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ขมรมบั้งไฟอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
เดือนพฤศจิกายน
วันลอยกระทง มีกิจกรรมประกวดกระทง รำวงย้อนยุค จัด ณ ลานริมน้ำหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้
 
หลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลจากไร่
ประเพณีกินดอกดำดอกแดง เป็นประเพณีของชาวลัวะ ที่มักจัดหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชไร่จากไร่เสร็จสิ้นแล้ว ขาวลัวะจะทำพิธในไร่ เพื่อเซ่นไหว้ผีไร่ให้มารับเอาของเซ่นไหว้ ประกอบด้วย
หมู ไก่ สุรา ดอกไม้ธูปเทียน พอเสร็จจากพิธีในไร่ ก็จะกลับมาในหมู่บ้าน ร่วมพิธีทำขวัญของทุกคน มีการกินเลี้ยงเต้นรำเป็นที่รื่นเริงสนุกสนาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หมู่บ้านชาวลัวะในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีองอาจ บุญตาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอบ่อเกลือ
 
 
 
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/kieat/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘   โทรสาร ๐ ๕๔๗๑  ๑๖๕๐  email : nan-culture@hotmail.com

 

ศาสนสถาน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รายชื่อวัด ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ลำดับที่
ชื่อวัด
๑.
๒.
วัดนาคอก ตำบลบ่อเกลือใต้
๓.
วัดนาเปลื่อง (นาเปลื้อง) ตำบลบ่อเกลือใต้
๔.
วัดบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้
๕.
๖.
วัดสะปัน ตำบลบ่อเกลือเหนือ
๗.
วัดสะว้า ตำบลบ่อเกลือเหนือ
 
 
แหล่งข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีองอาจ บุญตาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอบ่อเกลือ
 
 
 
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/kieat/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘   โทรสาร ๐ ๕๔๗๑  ๑๖๕๐  email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมอำเภอบ่อเกลือ


ชื่อนายก๋อง นามสกุล อุปจักร์
ตำแหน่ง กำนันตำบลบ่อเกลือ
ที่อยู่ หมู่ ๔ บ้านผักเฮือก ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ชื่อนายประสิทธิ์ นามสกุล สิทธิมงคล
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มสินค้า OTOP
ที่อยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๒๐

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/kieat/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘   โทรสาร ๐ ๕๔๗๑  ๑๖๕๐  email : nan-culture@hotmail.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอบ่อเกลือ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม  ระดับ   ๕  ดาว
สถานที่ผลิต  บ้านห่างทางหลวง  หมู่ที่ ๒  ต.ภูฟ้า   อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน
 
คำอธิบาย: ภาพวิวภูฟ้า 024 คำอธิบาย: ANd9GcQWzulKStJwSKhfnv6bg2X3P0BIByLl7hOj-PtvSBMWJfepu90SdV2cNAคำอธิบาย: ดูภาพขนาดใหญ่

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกก๋ง  ระดับ  ๔  ดาว
สถานที่ผลิต  บ้านน้ำหมาว  ( ห้วยวิน ) หมู่ที่ ๙  ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
คำอธิบาย: PIC_0037คำอธิบาย: PIC_0043
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เกลือสินเธาว์เสริมไอโอดีน  ระดับ  ๔  คาว
สถานที่ผลิต บ้านบ่อหลวง  หมู่ที่  ๑  ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน
คำอธิบาย: DSCF0998คำอธิบาย: 0291%20(110)

 

 

 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตาวในน้ำเชื่อม  ระดับ  ๓  ดาว
สถานที่ผลิต  บ้านสบมาง  หมู่ที่  ๔  ต.ภูฟ้า  อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน
คำอธิบาย: http://www.thaitambon.com/thailand/Nan/551202/551202-C74a.jpgคำอธิบาย: บวชป่า3%20(33) 

 

 

 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เก้าอี้นอนหวาย  ระดับ  ๓  ดาว
สถานที่ผลิต  บ้านสปัน  หมู่ที่  ๑  ต.ดงพญา  อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน
คำอธิบาย: DSC06210
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย  ระดับ  ๓  ดาว
สถานที่ผลิต บ้านนาขาม  หมู่ที่  ๓  ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน
คำอธิบาย: 0291%20(64)คำอธิบาย: DSCF0981 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อมผงชงดื่ม
สถานที่ผลิต  บ้านบ่อหลวง  หมู่ที่ ๑ ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน
คำอธิบาย: 551200085204_53_Groupคำอธิบาย: http://www.thaitambon.com/thailand/Nan/551202/551202-C76.jpgคำอธิบาย: http://www.thaitambon.com/thailand/Nan/551202/551202-C75.jpg
 
 
 
 
รวบรวมข้อมูล : ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอบ่อเกลือ (ว่าที่ ร.ต.ต.องอาจ บุญตาม)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/kieat/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘   โทรสาร ๐ ๕๔๗๑  ๑๖๕๐  email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares