ข้อมูลทั่วไป อ.สองแคว

คำขวัญอำเภอสองแคว
 
มะแข่นหอมรสดี   ชมวิถีหกชนเผ่า  จุดผ่อนปรนฯไทย-ลาว  เที่ยวหนาวอุทยานฯ ถ้ำสะเกิน
 
ประวัติอำเภอสองแควเดิมอำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน  เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงกลาง  ประกอบด้วย ๓ ตำบล ๒๕ หมู่บ้าน  ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ โดยใช้ชื่อ  กิ่งอำเภอสองแคว  ตั้งอยู่ที่บ้านสองแคว  หมู่ที่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง  ซึ่งคำว่า  “สองแคว” มีความหมายว่า  ลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ ลำน้ำยาวและลำน้ำยอด และต่อมามีพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐  ให้ยกฐานะเป็น “อำเภอ”เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
 
 
ภูมิศาสตร์
อำเภอสองแคว เป็นอำเภอชายแดน ตั้งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ (ท่าวังผา–เชียงคำ)  บ้านสองแคว  หมู่ที่ ๕  ตำบลนาไร่หลวง อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ ๗๖ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๗๔ กิโลเมตร
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ         ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เมืองเชียงฮ่อน)
ทิศใต้           ติดต่อกับ         อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         อำเภอทุ่งช้าง  และ  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ         อำเภอปง  และ  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยามีแนวเขตติดต่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร และมีจุดผ่อนปรนชายแดน  จำนวน ๑ แห่ง  คือ  จุดผ่อนปรนชายแดนไทย – ลาว  บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่ ๙  ตำบลชนแดน  อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน  สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน ประมาณร้อยละ ๘๕ ของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ราบที่ใช้ในการทำการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่  และมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๕๖๒.๙๗ ตารางกิโลเมตร
 
 
การปกครอง อำเภอสองแคว  แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล ๒๕ หมู่บ้าน  ดังนี้
๑.  ตำบลนาไร่หลวง    จำนวน   ๑๐ หมู่บ้าน
๒.  ตำบลชนแดน       จำนวน    ๙  หมู่บ้าน
๓.  ตำบลยอด           จำนวน     ๖ หมู่บ้าน
 
การปกครองท้องถิ่น อำเภอสองแควมีหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓ แห่ง  คือ เทศบาล ๑ แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล ๒ แห่ง ดังนี้
๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง
๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
๓.  เทศบาลตำบลยอด
 
การสาธารณสุข 
อำเภอสองแควมีโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ๑  แห่ง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๓  แห่ง สาธารณสุขชุมชน  ๓  แห่ง
 
การศึกษา อำเภอสองแควมีโรงเรียน  จำนวน ๑๓ แห่ง  ดังนี้
ที่
ชื่อสถานศึกษา

๑.

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี  รัชมังคลาภิเษก (ม.๑- ๖)

๒.

โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์  (โรงเรียนขยายโอกาส )

๓.

โรงเรียนบ้านผาหลัก   (โรงเรียนขยายโอกาส)

๔.

โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย (โรงเรียนขยายโอกาส)

๕.

โรงเรียนบ้านปางปุก

๖.

โรงเรียนบ้านสองแคว

๗.

โรงเรียนบ้านน้ำโมง

๘.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน บ้านห้วยเลา

๙.

โรงเรียนบ้านปางกอม

๑๐.

โรงเรียนบ้านสะเกิน

๑๑.

โรงเรียนบ้านยอด

๑๒.

โรงเรียนบ้านผาสิงห์

๑๓.

โรงเรียนบ้านปางส้าน
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว  ดังนี้๑. ศูนย์ กศน.ตำบล  จำนวน  ๓  แห่ง
๒. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน   ๔ แห่ง
๓. ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  ๑  แห่ง  บรรณารักษ์  จำนวน  ๑ คน
๔. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  ๒๕  แห่ง
 
 
 

การคมนาคม การคมนาคม การติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด  และจากที่ว่าการอำเภอสองแควไปยังหมู่บ้าน

– ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๑๑๔๘  (ท่าวังผา – เชียงคำ)
– ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  ๑๒๗๙  (บ.สองแคว – บรรณโศภิษฐ์)
– ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๑๐๙๗  (อ.เชียงกลาง – อ.สองแคว)

 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล นายสมาน บัวรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอสองแคว

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/songk

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ปฏิทินประเพณีที่สำคัญ อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน
 –  ประเพณีทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ จัดในวันที่ ๑ ของเดือนมกราคม  ณ  วัดสองแคว  ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 –  ประเพณีกินดอกดำดอกแดงและโน้มกิ่งฟ้า จัดเดือนมกราคมทุกปี  ที่ตำบลชนแดน
 –  ประเพณีทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมทุกวัด
 –  ประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ จัดช่วงเทศกาลสงกรานต์   ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
 –  ประเพณีสงกรานต์  งานปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์) จัดในวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน
 –  ประเพณีวัฒนธรรมหกชนเผ่าอำเภอสองแคว จัดในช่วง กรกฎาคม – สิงหาคม
 –  การจัดงานวันแม่แห่งชาติ  จัดขึ้นในวันที่  ๑๒  สิงหาคมของทุกปี จัดที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 –  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  ตานก๋วยสลาก จัดในเดือนพฤศจิกายน หลังออกพรรษา  จัดที่วัดทุกวัด ในอำเภอสองแคว
 –  งานประเพณีลอยกระทง  จัดในเดือน พฤศจิกายน  ของทุกปี จัดที่ตำบลทั้ง ๓ ตำบล
 –  การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  จัดขึ้นในวันที่  ๕  ธันวาคมของทุกปี จัดที่ว่าการอำเภอสองแคว
 –  งานปีใหม่ม้ง  จัดในเดือน  ธันวาคม  จัดที่บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง
 –  งานปีใหม่เมี่ยน  จัดในเดือน กุมภาพันธ์  จัดที่บ้านวังไผ่  ตำบลนาไร่หลวง
 –  งานวันมะแข่นหอมของดีตำบลยอด  จัดในเดือนธันวาคม จัดที่โรงเรียนบ้านผาหลัก ตำบลยอด
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล นายสมาน บัวรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอสองแคว
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/songk

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ศาสนสถานในอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 
วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา   จำนวน ๔   แห่ง ได้แก่  
๑. วัดสองแคว   ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๒. วัดปางปุก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๓. วัดหางทุ่ง   ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๔. วัดผาหลัก  ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 
สำนักสงฆ์   จำนวน  ๗  แห่ง ได้แก่     
๑.  วัดสะเกิน   ตำบลยอด  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๒.  วัดยอด  ตำบลยอด  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๓.  วัดถ้ำผาหลัก  ตำบลยอด  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๔.  วัดผาสิงห์  ตำบลยอด  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๕.  วัดปางส้าน  ตำบลยอด    อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๖.  วัดถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๗.  วัดมงคลคีรีศรีชนแดน ตำบลขนแดน  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 
ที่พักสงฆ์ จำนวน  ๔  แห่ง ได้แก่        
๑.  ที่พักสงฆ์บ้านปางไฮ      ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๒.  ที่พักสงฆ์บ้านวังเสา  ตำบลชนแดน  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๓.  ที่พักสงฆ์บ้านสบพาง   ตำบลชนแดน    อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 
คริสตจักร จำนวน  ๓  แห่ง   ได้แก่
๑. คริสตจักรบ้านวังไผ่ ม. ๘  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๒. คริสตจักรบ้านน้ำพัน ม. ๙  ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๓. คริสตจักรบ้านน้ำปาน  ม. ๓  ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล นายสมาน บัวรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอสองแคว

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/songk

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมในอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายวิจิตร จิตรวงศ์นันท์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสองแคว
พ.อ.อ.สินธ์ สนนาประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาไร่หลวง
นายวิจิตร จิตรวงศ์นันท์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลชนแดน
นายพินิจ ยศอาลัยประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยอด
  
  
  
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล นายสมาน บัวรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอสองแคว

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/songk

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 
กลุ่มอาชีพที่ขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ OTOP  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕   มีดังนี้
 –  กลุ่มข้าวคั่ว  บ้านถ้ำเวียงแก   หมู่ที่ ๑  ตำบลนาไร่หลวง
 –  กลุ่มไม้กวาด  บ้านปางปุก  หมู่ที่  ๒  ตำบลนาไร่หลวง
 –  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  บ้านหางทุ่ง  หมู่ที่  ๓  ตำบลนาไร่หลวง
 –  ข้าวก่ำข้าวเหนียวดำแม่โสภา  บ้านหางทุ่ง  หมู่ที่  ๓  ตำบลนาไร่หลวง
 –  กลุ่มผักปลอดสารพิษ  บ้านใหม่  หมู่ที่  ๔  ตำบลนาไร่หลวง
 –  กลุ่มทอผ้าไทลื้อ  บ้านสองแคว  หมู่ที่  ๕  ตำบลนาไร่หลวง
 –  หัวสัตว์จำลอง  บ้านสองแคว  หมู่ที่  ๕  ตำบลนาไร่หลวง
 –  กลุ่มจักสาน  บ้านปางไฮ   หมู่ที่  ๗  ตำบลนาไร่หลวง
 –  กลุ่มปักผ้าด้วยมือชาวเขาบ้านวังไผ่  หมู่ที่  ๘  ตำบลนาไร่หลวง
 –  กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  บ้านปางกอม  หมู่ที่  ๕  ตำบลชนแดน
 –  กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า  บ้านปางกอม  หมู่ที่  ๕  ตำบลชนแดน
 –  ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติครูเอก  บ้านปางกอม  หมู่ที่  ๕  ตำบลชนแดน
 –  กลุ่มจักสาน  บ้านสะเกิน  หมู่ที่  ๑  ตำบลยอด
 –  กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปมะแข่น  บ้านผาหลัก  หมู่ที่  ๓  ตำบลยอด
 –  กลุ่มจักสาน  บ้านผาสิงห์  หมู่ที่  ๕  ตำบลยอด
 –  กลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านน้ำเกาะ  หมู่ที่ ๖ ตำบลยอด
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล นายสมาน บัวรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอสองแคว
 
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/songk

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares