ข้อมูลทั่วไป อ.เมืองน่าน

อำเภอเมืองน่าน
 
คำขวัญอำเภอเมืองน่าน

นมัสการพระธาตุเขาน้อย  แอ่วดอยภูหลวง  บวงสรวงเสาหลักเมือง  ศิลปกรรมรุ่งเรืองตำนานวัดเมืองน่าน

อ.น่าน
ประวัติอำเภอเมืองน่าน

อำเภอเมืองน่าน  เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน  ๑๕  อำเภอ  ของจังหวัดน่าน  แต่เดิม เรียกชื่อว่าอำเภอนี้ว่า  “แขวงนครน่าน”  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้  พระยามหาอำมาตย์ธิบดี (เสง   วิระยศิริ) พร้อมด้วย  พระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช  เจ้าครองนคร, พระยาสุนทร   นุรักษ์ (เลื่อง   ภูมิรัตน์)  ข้าหลวงประจำเมืองและเจ้านายท้าวพญาทั้งปวง จัดระเบียบการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) แบ่งเขตแคว้นนครน่านออกเป็น
๘  แขวง  มี  “แขวงนครน่าน”  เป็นหนึ่งในแปดแขวงนั้น  ซึ่งรวมตำบลเมืองน่าน  เมืองสา  เมืองพง   เมืองไชยภูมิ  เมืองบ่อว้า  ตั้งที่ว่าการแขวง ที่ตำบลเมืองน่าน

พระยาสุนทรนุรักษ์   ข้าหลวงประจำเมืองขณะนั้นได้แต่งตั้งให้  นายช้อย   (ไม่ทราบนามสกุล)  ดำรงตำแหน่งนายแขวงนครน่านคนแรก
 
ที่ว่าการอำเภอเมืองน่านในปัจจุบันได้รับงบประมาณ  จากกระทรวงมหาดไทยให้สร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่  ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ  ตำบลไชยสถาน  ห่างจากตัวจังหวัด
๔.๓  กิโลเมตร  ซึ่งนางสาวสุนันท์   ลิ้มตระกูล  โดยนายสุมิตร  ลิ้มตระกูล  บริจาคที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๗๙๓   จำนวน ๑๕  ไร่  และนายสุระพล  เธียรสูตร บริจาคที่ดินตาม  นส. ๓ ก.  เลขที่   ๑๙๔  จำนวน  ๘  ไร่ ๑ งาน  ๕๓  ตารางวา  ให้กระทรวงการคลัง  โดยราชพัสดุ   จังหวัดน่าน  (๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘)   สร้างที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ส.สรรพกิจก่อสร้าง เป็นผู้ประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง  ได้ในวงเงิน ๖,๕๙๔,๐๐๐  บาท  (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ตามสัญญาลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๓๗
 

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเมืองน่าน ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน ประมาณ  ๔.๓  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  ๖๖๘  กิโลเมตร  มีเขตติดต่อดังนี้
–  ทิศเหนือ                ติดต่อกับ     อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  , อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน , อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
–  ทิศใต้                    ติดต่อกับ     อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
–  ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ     อำเภอภูเพียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน
–  ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ     อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน

 
ภูมิประเทศ
อำเภอเมืองน่าน   มีเนื้อที่ประมาณ   ๙๑๙  ตารางกิโลเมตร  มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้  ส่วนพื้นที่ราบลุ่มจะมีอยู่ตามริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่ง  ซึ่งมีความกว้างไม่มากนัก  ขนานยาวไปตามลำแม่น้ำและที่ราบลุ่มมีนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร  ถ้ามองจากที่สูงแล้ว  สภาพพื้นที่อำเภอเมืองน่าน  จะมีภูเขาและป่าไม้ล้อมรอบ   มีพื้นที่ราบลุ่มอยู่กลางหุบเขา
 
ลักษณะการปกครอง
การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอเมืองน่านแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๑๑ ตำบล ๑๐๙ หมู่บ้าน ๓๐ ชุมชน ได้แก่
๑.      ตำบลในเวียง จำนวน ๓๐ ชุมชน
๒.     ตำบลบ่อ  จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน
๓.     ตำบลผาสิงห์  จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๔.     ตำบลไชยสถาน  จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๕.     ตำบลถืมตอง  จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๖.      ตำบลเรือง   จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๗.     ตำบลนาซาว  จำนวน ๗ หมู่บ้าน
๘.     ตำบลดู่ใต้   จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
๙.     ตำบลกองควาย  จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน
๑๐.    ตำบลบ่อสวก   จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
๑๑.    ตำบลสะเนียน   จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน
 
ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ แห่ง แบ่งเป็น ๓ เทศบาล ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
-เทศบาลเมืองน่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเวียงทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลผาสิงห์
-เทศบาลตำบลดู่ใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดู่ใต้ทั้งตำบล
-เทศบาลตำบลกองควาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองควายทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสิงห์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน)
-องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยสถานทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถืมตองทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเรืองทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซาวทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อสวกทั้งตำบล
-องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเนียนทั้งตำบล
 
การนับถือศาสนา
นับถือศาสนาพุทธ , ศาสนาคริสต์ ,บรรพบุรุษ/ผี
 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ตำบลในเวียง
โรงเรียนบ้านดู่ใต้ตำบลดู่ใต้
โรงเรียนบ้านธงน้อยตำบลดู่ใต้
โรงเรียนบ้านนาผาตำบลกองควาย
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ตำบลกองควาย
โรงเรียนราชานุบาลตำบลในเวียง
โรงเรียนบ้านดอนน้ำครกตำบลกองควาย
โรงเรียนบ้านธงหลวงตำบลกองควาย
โรงเรียนบ้านน้ำครกเก่าตำบลกองควาย
โรงเรียนบ้านเชียงยืนตำบลสวก
โรงเรียนบ้านซาวหลวงตำบลสวก
โรงเรียนบ้านต้ามตำบลสวก
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ตำบลนาซาว
โรงเรียนบ้านนาซาวตำบลนาซาว
โรงเรียนบ้านบ่อสวกตำบลสวก
โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลสวก
โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ตำบลสวก
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยาตำบลนาซาว
โรงเรียนบ้านไชยสถานตำบลไชยสถาน
โรงเรียนบ้านดอนเฟืองตำบลเรือง
โรงเรียนบ้านเรืองตำบลเรือง
โรงเรียนบ้านศรีเกิดตำบลไชยสถาน
โรงเรียนบ้านศรีนาป่านตำบลเรือง
โรงเรียนบ้านถืมตองตำบลถืมตอง
โรงเรียนบ้านน้ำโค้งตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝันตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านน้ำงาวตำบลบ่อ
โรงเรียนบ้านผาขวางตำบลบ่อ
โรงเรียนบ้านผาตูบตำบลผาสิงห์
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ตำบลผาสิงห์
โรงเรียนบ้านวังหมอตำบลบ่อ
โรงเรียนบ้านสะละภูเวียงตำบลบ่อ
โรงเรียนบ้านห้วยยื่นตำบลบ่อ
โรงเรียนบ้านสันติภาพตำบลบ่อ
โรงเรียนบ้านทรายทองตำบลบ่อ
โรงเรียนบ้านกาใสตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านวังตาวตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านห้วยปุกตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพีตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายาตำบลสะเนียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารตำบลดู่ใต้
โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควาย
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารตำบลสวก
โรงเรียนสตรีศรีน่านตำบลในเวียง
โรงเรียนบ้านสะเนียนตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านสองแควตำบลสะเนียน
โรงเรียนบ้านห้วยมอญตำบลเรือง
โรงเรียนบ้านปางเป๋ยตำบลสะเนียน
 
 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน

ชื่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนเทศบาลบ้านพระเนตร (สามัคคีวิทยาคาร)
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวนตาล ดรุณวิทยา)โรงเรียนเทศบาลบ้านภูมินทร์ (จุมปีวนิดาภรณ์)
ตำบลในเวียง ตำบลในเวียง
ตำบลในเวียง
 

โรงเรียนเอกชน

ชื่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนซินจง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนนิธิวิทย์
ตำบลในเวียง
ตำบลในเวียง
ตำบลในเวียง
ตำบลในเวียง
ตำบลไชยสถาน
 
 

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

ชื่อโรงเรียน

ที่อยู่

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตน่าน
ตำบลในเวียง
ตำบลในเวียง
ตำบลม่วงตึ๊ด
ตำบลม่วงตึ๊ด
 
 
 
 
 
 
รวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน (นางพูนศรี เกียรติกำจาย)
ข้อมูลวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
 

 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/muang/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญอำเภอเมืองน่าน
ประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย

คนเมืองน่าน ได้มีความเชื่อและศรัทธาในองค์พระธาตุเขาน้อยซึ่งตามตำนานเชื่อว่า พระธาตุเขาน้อย  องค์นี้ สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราว พุทธศตวรรษที่ ๒๐ และมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี ๒๔๔๙ – ๒๔๕๔ โดยช่างชาวพม่า ชื่อหม่องยิง

 
การนมัสการพระธาตุเขาน้อย จะมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะการแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญตักบาตร ถวายผ้าทิพย์ห่มองค์พระธาตุ การสรงน้ำพระธาตุ การเวียนเทียน และมีประกวดขบวนแห่ครัวทาน จุดบั้งไฟดอก บั้งไฟขึ้นถวายเป็นพุทธบูชา
 
การจัดประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย จะทำในวันเพ็ญขึ้น ๑๔ ค่ำ และ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเทศกาลวิสาขบูชา ในการจัดงานตั้งปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา ณ  วัดพระธาตุเขาน้อย  ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน
 
 
 
ประเพณีแต่งงานชาวเขาเผ่าเมี่ยน
หนุ่มสาวชาวเมี้ยนมีความรักต่อกันตกลงจะเป็นคู่ครองกัน จะอยู่ร่วมกันไปก่อน บางคู่อาจนานถึง ๕ – ๖ ปี จนมีทายาทด้วยกัน ๑ – ๒ คน จึงจะมาทำพิธีแต่งงานที่บ้านของฝ่ายชาย
การจัดพิธีแต่งงานจะทำกี่วันนั้นขึ้นอยู่กับฐานะของฝ่ายชาย ถ้าจัด ๑ – ๒ วัน เรียกว่ากินดองเล็ก ถ้าจัด ๓ – ๕ วัน เรียกว่ากินดองใหญ่ จะมีการเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานทั้งหมู่บ้านรวมทั้ง
แขกฝ่ายเจ้าสาว ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ตกลงกันเมื่อแต่งงานแล้วเจ้าสาวก็จะต้องอยู่ร่วมบ้านของเจ้าบ่าว (เป็นคนของฝ่ายเจ้าบ่าว) จะกลับไปอยู่บ้านของพ่อแม่ของตนไม่ได้แต่จะกลับมา
เยี่ยมพ่อแม่ของตนได้ตามโอกาสอันควร โดยจะจัดขึ้นที่ บ้านกลางพัฒนา  ตำบลสะเนียน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน
 
 
 
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญล้านน่าน
พิธีบายศรีสู่ขวัญบางครั้งก็เรียกว่า พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวัญ,พิธีทำขวัญ, พิธีรับขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย และคนลาวด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “ขวัญ” ซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท
 
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญใช้เครื่องเชิญขวัญที่เรียกว่าบายศรีทำด้วยใบตองรูปคล้ายกระทงเป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น หรือ ๙ ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรี และมีไข่ขวัญ (ไข่ต้ม) เสียบอยู่บนยอดบายศรี มีหลายประเภท เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่
(ภาษาเขมร บาย = ข้าว + ศรี = สิริ หมายความว่า ข้าวอันเป็นสิริหรือข้าวขวัญ) มีการพันสายสิญจน์ไว้โดยรอบเพื่อใช้ผูกข้อมือผู้รับขวัญ ผู้นำทำพิธีเรียกว่า หมอขวัญ บายศรีนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าได้ประดิษฐ์ขึ้นมาจากคติความเชื่อของพราหมณ์พิจารณาจากการนำใบตองมาประดิษฐ์บายศรี
 
เนื่องด้วยใบตองนั้นเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมลทินของอาหารเก่าให้แปดเปื้อน และอีกประการหนึ่งก็คือ รูปร่างลักษณะของบายศรีที่ได้จำลองเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่สถิต
ของพระอิศวรตลอดจนเครื่องสังเวยก็มีความเชื่อมาจากคติพราหมณ์เช่น ไข่ แตงกวา มะพร้าว รวมถึงพิธีการ เช่น การเวียนเทียน การเจิม และพิธีการต่าง ๆ เหล่านี้พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีทั้งสิ้น ในภาคเหนือจะเรียกบายศรีว่า “ใบสี”, “ใบสรี” หรือ “ใบสีนมแมว” และจะเรียกพานบายศรีว่า ขันใบสี เพราะชาวล้านนาจะเรียกพานว่า ขัน แล้วเรียกขันว่า สลุงบายศรีแยกเป็น ๔ ประเภท คือ
-บายศรีหลวง
-บายศรีนมแมว
-บายศรีปาก
-ชามบายศรีกล้วย
 
สำหรับอำเภอเมืองน่านพิธีบายศรีสู่ขวัญ มีความเชื่อว่าเป็นการเรียกให้ขวัญที่หายไปกลับสู่ตัวเจ้าของ เป็นการสร้างความมั่นใจ จะหายจากโรคที่เจ็บป่วย โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มาทำพิธีก็จะต้องผ่านการบวชเป็นพระ เรียกว่า หนาน มาทำพิธี
 
 
 
ประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน
ประเพณีการแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งเรือของจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนเรือแข่งของจังหวัดอื่น ลักษณะของเรือเป็นเรือขุดแบบเรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม
 
งานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์จังหวัดน่าน กำหนดจัดการแข่งขันออกเป็น ๒ นัด คือ
๑.นัดเปิดสนาม เดือนตุลาคม
๒. นัดปิดสนาม (ชิงถ้วยพระราชทาน) เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
 
สถานที่จัดกิจกรรม
๑. ลำน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๒. ลำน้ำน่าน บริเวณท่าน้ำบ้านป่ากล้วย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๓. ลำน้ำน่าน บริเวณท่าน้ำบ้านท่าค้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
 
 
พิธีส่งเคราะห์หลวง
ความหมายที่มาการสงเคราะห์ของเมืองน่าน มีความเชื่อว่าทุกคนมีเคราะห์กรรม ถ้าหากอยู่อย่างไม่สบายกายสบายใจ เจ็บเป็นป่วยไข้ หรือมีเรื่องราวถือว่ามีเคราะห์กรรม ก็มีการสงเคราะห์ แก้เคราะห์ร้ายให้กายเป็นดี เช่น เคราะห์ทั่วไป เรียกว่า เคราะห์ตัวเอง หรือเคราะห์เกิดกับวัตถุสิ่งของ เช่น เคราะห์บ้าน เคราะห์เมือง เคราะห์กับชาตาชีวิต คือ เคราะห์ตัวเปิงตัวจน และเคราะห์นวฆาตทั้งเก้า และราหู เพื่อบูชาพระอินทร์และเทวดาที่รักษาตน ความเชื่อเคราะห์กรรมหากอยู่อย่างไม่สบายกายสบายใจ เจ็บเป็นป่วยไข้ หรือมีเรื่องราวถือว่ามีเคราะห์กรรม ก็มีการสงเคราะห์ แก้เคราะห์ร้ายให้กายเป็นดี จึงทำพิธีสงเคราะห์ให้กับตนเอง
 
กระบวนการพิธีการสงเคราะห์จะต้องมีการจัดเตรียมสะตวง ใช้กาบกล้วยทำเป็นกระทงสี่เหลี่ยม ใช้ไม้ไผ่ยึดให้แน่น ประดับด้วยช่อตุง ต้นเทียน ตกแต่งให้สวยงาม ภายในประกอบด้วยข้าวปลาอาหาร ขนม หมากพลู สายสิญจน์ และจัดเตรียมขันขึ้นครู
 
โอกาสพิธีดำเนินการได้ตลอดทั้งปี สำหรับการสงเคราะห์ของทางวัดมิ่งเมือง เป็นการสงเคราะห์หลวง จะจัดพิธีในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
 
 
 
ประเพณีถวายทานสลากจุมปูตานก๋วยสลาก / ตานสลาก / กิ๋นข้าวสลาก /หรือกิ๋นสลาก ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวล้านนา ที่มักมีการเรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ถ้าเป็นภาษาไทยกลางเรียกว่า “สลากภัต” ก๋วยสลากจะมีอยู่ ๒ ลักษณะ  “ก๋วยน้อย” เป็นก๋วยสลากสำหรับที่จะถวายทานไปให้กับผู้ที่ล่วงลับ ซึ่งไม่เพียงแต่ญาติพี่น้องเท่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ได้ หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราเคยรักและมีคุณต่อเราเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
 
“ก๋วยใหญ่” เป็นก๋วยที่จัดทำขึ้นใหญ่เป็นพิเศษซึ่งจะบรรจุข้าวของได้มากขึ้น ถวายเป็นมหากุศลสำหรับคนที่มีกำลังศรัทธาและฐานะดี สลากที่มักจัดทำเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ ” สลากโชค” มักทำเป็นต้นสลากที่สูงใหญ่สำหรับที่จะเอาวัตถุสิ่งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ผูกมัดติดกับต้นสลาก เช่น ผ้าห่ม ที่นอน หมอน หม้อนึ่ง ไหข้าว เงินทองชนิดต่าง ๆ ต้นสลากจะมีการประดับตกแต่งให้สวยงามกว่าสลากธรรมดา ก่อนที่จะนำเอาก๋วยสลากไปรวมกันที่วัด ต้องเขียนเส้นสลากเสียก่อน เส้นสลากก็จะถูกนำไปกองรวมกัน
 
เมื่อเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเส้นสลากจะถูกนำมาแบ่งสันปันส่วนกันในหมู่ของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ รูปละ ๕ – ๑๐ เส้น พระสงฆ์ ก็จะนำเอาเส้นสลาก ไปอ่าน โดยเริ่มจากเจ้าอาวาสก่อนจะมีการเรียกชื่อหาเจ้าของสลากนั้น ๆ ว่านั่งอยู่ที่ใด เมื่อพบแล้วจะมีการให้ศีลให้พรมีการหยาดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับเป็นเสร็จพิธี
 
ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” หรือ “สลากภัต” นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน ๑๒ เหนือ ถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง เดือน ตุลาคม ของทุกปี ณ  ทุกวัดในจังหวัดน่าน
 
 
 
ประเพณีถวายสลากภัตร อำเภอเมืองน่าน
ตานก๋วยสลาก ตานสลาก กิ๋นข้าวสลาก กิ๋นก๋วยสลากหรือกิ๋นสลาก ล้วนแต่เป็นภาษาถิ่นของชาวล้านนาที่มักมีการเรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่า “ สลากภัต”ของชาวน่าน คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ หรือสังฆทาน มีประวัติความเป็นมาเล่ากันว่า “ ครั้งพุทธกาลพระบรมโพธิสัตว์พร้อมพระสาวกได้เดินทางจาริกแสวงบุญ เผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาได้มีศรัทธา ญาติโยมนำอาหารคาวหวานมาถวาย ในบรรดาญาติโยมเหล่านั้น แต่ละคนมีฐานะแตกต่างกัน คนที่มีฐานะดีก็นำอาหารอย่างดี จำนวนมากมาถวาย ส่วนคนที่มีฐานะยากจน แต่มีจิตศรัทธาใคร่ทำบุญก็นำอาหารเท่าที่หามาได้มาทำบุญ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในหมู่สงฆ์ที่รับถวาย พระพุทธองค์พิจารณาเห็นดังนั้น จึงบัญญัติวิธีการให้พระสงฆ์จับสลากรับถวายอาหารจากญาติโยม ซึ่งเป็นวิธีการที่ยุติธรรม และความพอใจให้แก่ทุกฝ่าย และได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ก๋วยสลากมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ
 
๑. ก๋วยน้อย เป็นก๋วยสลากสำหรับที่จะถวายทานไปให้กับผู้ที่ล่วงลับ ซึ่งไม่เพียงแต่ญาติน้องเท่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ได้ หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราเคยรักและมีคุณต่อเราเมื่อครั้งยังมีชีวิต
๒. ก๋วยใหญ่ เป็นก๋วยที่จัดทำขึ้นใหญ่เป็นพิเศษซึ่งจะบรรจุข้าวของได้มากขึ้น ถวายเป็นมหากุศลสำหรับคนที่มีกำลังศรัทธาและฐานะดี เป็นปัจจัยนับว่าได้กุศลแรง
๓. สลากโชค มักจะเป็นสลากของผู้ที่มีฐานะดีระดับเศรษฐี (บางคน) ที่ต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่ได้ล่วงลับ
อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณคน
 
 
 
พิธีสืบชะตา
พิธีชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัยพิธีสืบชะตาแบบพื้นเมืองของจังหวัดน่านได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ชาวน่านในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลต่างรู้จักและยึด มั่นปฏิบัติกันอยู่ เพราะเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิตต่อไป อีกทั้งความเชื่อว่าทุกข์ภัย ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ญาติพี่น้องก็จะหมดหายไปอีกทั้งชีวิตก็จะยืนยาวยิ่งขึ้น
 
พิธีสืบชะตานี้แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ
๑. สืบชะตาคนนิยมทำเมื่อ พิธีสืบชะตาคนนิยมทำเมื่อขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่อยู่ใหม่ ได้รับยศหรือตำแหน่งสูงขึ้น วันเกิดที่ครบรอบ เช่น ๒๔ ปี ๓๖ ปี ๔๘ ปี ๖๐ ปี ๗๒ ปี เป็นต้น หรือฟื้นจากป่วยหนัก หรือมีผู้ทักทายว่าชะตาไม่ดีจำเป็นต้องสะเดาะเคราะห์และสืบชะตา เป็นต้น
 
๒. สืบชะตาบ้านนิยมทำเมื่อ สืบชะตาบ้านั้นจัดขึ้นเมื่อคนในหมู่บ้าน ประสบความเดือดร้อน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยกันทั่วไปในหมู่บ้าน หรือตายติดต่อ กันเกิน ๓ คน ขึ้นไป ถือเป็นเสนียดของหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านอาจพร้อมใจกันจัดในวัน ปากปี ปากเดือน หรือปากวันคือวันที่หนึ่ง สอง หรือสามวัน เถลิง ศกเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล
 
๓. สืบชะตาเมืองสืบชะตาเมืองจะจัดขึ้นเมื่อบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนจากอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เพราะทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวาย เพราะการจลาจลการศึก หรือเกิดโรคภัยแก่ประชาชนในเมืองเจ้านายท้าวพระยาบ้านเมืองจึงจัดพิธีสืบชะตาเมืองเพื่อให้อายุของเมืองได้ดำเนินต่อเนื่องสืบไป
 
 
 
 
รวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน (นางพูนศรี เกียรติกำจาย)
ข้อมูลวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/muang/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ศาสนสถาน อำเภอเมืองน่าน

 
รายชื่อวัด
ลำดับที่
ชื่อวัด
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
วัดมงคล
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
วัดเจดีย์
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
วัดพระเกิด
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
วัดอรัญญาวาส
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
วัดพญาวัด
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
วัดกู่คำ
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
วัดมณเฑียร
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
วัดพระเนตร
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
วัดมิ่งเมือง
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๐
วัดหัวเวียงใต้
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๑
วัดภูมินทร์
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๒
วัดท่าช้าง
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๓
วัดมหาโพธิ์
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๔
วัดศรีพันต้น
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๕
วัดหัวข่วง
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๖
วัดสถารศ
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๗
วัดน้ำล้อม
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๘
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๑๙
วัดช้างเผือก
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๐
วัดพญาภู
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๑
วัดไผ่เหลือง
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๒
วัดเชียงแข็ง
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๓
วัดดอนแก้ว
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๔
วัดพวงพะยอม
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๕
วัดเมืองเล็น
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๖
วัดสวนตาล
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๗
วัดอภัย
ตำบลในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
๒๘
วัดสวนหอม
ตำบลผาสิงห์
เมืองน่าน
น่าน
๒๙
วัดผาตูบ
ตำบลผาสิงห์
เมืองน่าน
น่าน
๓๐
วัดผาสิงห์
ตำบลผาสิงห์
เมืองน่าน
น่าน
๓๑
วัดสมุน
ตำบลดู่ใต้
เมืองน่าน
น่าน
๓๒
วัดดู่ใต้
ตำบลดู่ใต้
เมืองน่าน
น่าน
๓๓
วัดเชียงราย
ตำบลดู่ใต้
เมืองน่าน
น่าน
๓๔
วัดดอนมูล
ตำบลดู่ใต้
เมืองน่าน
น่าน
๓๕
วัดพระธาตุเขาน้อย
ตำบลดู่ใต้
เมืองน่าน
น่าน
๓๖
วัดคอวัง
ตำบลกองควาย
เมืองน่าน
น่าน
๓๗
วัดธงหลวง
ตำบลกองควาย
เมืองน่าน
น่าน
๓๘
วัดน้ำครกเก่า
ตำบลกองควาย
เมืองน่าน
น่าน
๓๙
วัดพุฒิมาราม
ตำบลกองควาย
เมืองน่าน
น่าน
๔๐
วัดนาผา
ตำบลกองควาย
เมืองน่าน
น่าน
๔๑
วัดไชยสถาน
ตำบลไชยสถาน
เมืองน่าน
น่าน
๔๒
วัดต้นแก้ว
ตำบลไชยสถาน
เมืองน่าน
น่าน
๔๓
วัดตาแก้ว
ตำบลไชยสถาน
เมืองน่าน
น่าน
๔๔
วัดปางค่า
ตำบลไชยสถาน
เมืองน่าน
น่าน
๔๕
วัดฝาง
ตำบลไชยสถาน
เมืองน่าน
น่าน
๔๖
วัดศรีเกิด
ตำบลไชยสถาน
เมืองน่าน
น่าน
๔๗
วัดเขื่อนแก้ว
ตำบลถืมตอง
เมืองน่าน
น่าน
๔๘
วัดดอนถืมตอง
ตำบลถืมตอง
เมืองน่าน
น่าน
๔๙
วัดถืมตอง
ตำบลถืมตอง
เมืองน่าน
น่าน
๕๐
วัดนวราษฎร์
ตำบลนาซาว
เมืองน่าน
น่าน
๕๑
วัดนาซาว
ตำบลนาซาว
เมืองน่าน
น่าน
๕๒
วัดบ้านต้าม
ตำบลนาซาว
เมืองน่าน
น่าน
๕๓
วัดสะไมย์
ตำบลนาซาว
เมืองน่าน
น่าน
๕๔
วัดผาขวาง
ตำบลบ่อ
เมืองน่าน
น่าน
๕๕
วัดภูเวียง
ตำบลบ่อ
เมืองน่าน
น่าน
๕๖
วัดสาระ
ตำบลบ่อ
เมืองน่าน
น่าน
๕๗
วัดห้วยยื่น
ตำบลบ่อ
เมืองน่าน
น่าน
๕๘
วัดเชียงยืน
ตำบลบ่อสวก
เมืองน่าน
น่าน
๕๙
วัดซาวหลวง
ตำบลบ่อสวก
เมืองน่าน
น่าน
๖๐
วัดบ่อสวก
ตำบลบ่อสวก
เมืองน่าน
น่าน
๖๑
วัดป่าคา
ตำบลบ่อสวก
เมืองน่าน
น่าน
๖๒
วัดม่วง(ม่วงเจริญราษฎร์)
ตำบลบ่อสวก
เมืองน่าน
น่าน
๖๓
วัดดอนเฟือง
ตำบลเรือง
เมืองน่าน
น่าน
๖๔
วัดศรีนาป่าน
ตำบลเรือง
เมืองน่าน
น่าน
๖๕
วัดศรีนาเรือง
ตำบลเรือง
เมืองน่าน
น่าน
๖๖
วัดสุรธาดาราม
ตำบลสะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
๖๗
วัดป่าศรีถาวรวังตาว
ตำบลสะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
 
 
 
 
รวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน (นางพูนศรี เกียรติกำจาย)
ข้อมูลวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/muang/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม อำเภอเมืองน่าน
     
 
พระครูพิทักษ์นันทคุณ
ที่อยู่ วัดอรัญญาวาส เลขที่ ๙๖ วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผลงาน
-สร้างสรรค์ผลงานอยู่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อความอยู่รอดของสังคมและประเทศชาติ
-เป็นผู้ริเริ่มทำพิธีบวชป่า ถวายทานผ้าป่าต้นไม้ ขยายเครือข่ายป่าชุมชนทั่วพื้นที่จังหวัดน่าน จนปัจจุบันนี้มีเครือข่าย หมู่บ้าน และชุมชนที่อนุรักษ์ป่า เป็นป่าของหมู่บ้านไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ป่า เนื้อที่ ตั้งแต่ ๕ ไร่ ไปจนถึง ๑๐,๐๐๐ ไร่
-เป็นผู้ริเริ่มทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำ ถวายทานผ้าป่า พันธุ์ปลา อนุรักษ์วังปลา เริ่มต้นที่แม่น้ำน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน จนทำให้เกิดการขยายพื้นที่อนุรักษ์วังปลา ขยายเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำ ทั้งน้ำน่านและน้ำแขนงต่างๆ ทั่วจังหวัดน่าน มีพี่น้องต่างจังหวัด และหลายๆประเทศ มาดูตัวอย่างการอนุรักษ์แม่น้ำ อนุรักษ์วังปลา บวชป่าชุมชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์
 
 
 
 
 
     
พระครูพิทักษ์เจติยานันท์
ที่อยู่ วัดพระธาตุช้างวรวิหาร เลขที่ ๑๓ ถนน สุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผลงาน
-มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออม และมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น และมีความกตัญญู กตเวที
-ปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม กฎหมายบ้านเมือง
-เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ร่วมสืบสานประเพณีของชาวล้านนาในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ตานก๋วยสลาก และวันสำคัญทางศาสนาในเขตอำเภอบ้านหลวงและใน จังหวัดน่าน
-เป็นผู้อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในเขตอำเภอบ้านหลวงและในจังหวัดน่าน
-การสร้างเครือข่ายพุทธบุตร การส่งเสริมอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตอำเภอบ้านหลวงและในจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
     
นายวินัย   ปราบริปู ศิลปินคนเมืองน่าน (นายวินัย ปราบริปู ) เป็นบุตรพ่อศรีนวล –แม่ยอดหล้า ปราบริปู เกิดวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นชาวอำเภอท่าวังผา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
ที่อยู่ 
หอศิลป์ริมน่าน  เลขที่ ๑๒๒  หมู่ที่  ๒ บ้านห้วยยื่น  ตำบลบ่อ  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
ผลงาน 
เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงศิลปะ สั่งสมประสบการณ์ทำงานด้านศิลปะมาเป็นเวลาหลายสิบปี ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๕) เป็นผู้ที่ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดเล็ก ๆ ได้สัมผัส ศึกษาเรียนรู้งานศิลปะอย่างกว้างขวาง และยังเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าว่าใครคือศิลปินที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ วัดหนองบัว แล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ชื่อ “จิตรกรรมฝาผนังเมืองน่าน ”
 
 
 
      
 

รวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน (นางพูนศรี เกียรติกำจาย)
ข้อมูลวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/muang/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเมืองน่าน

 
 
     
นางดารี   หาญสงคราม 
ที่อยู่ 
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านถืมตอง หมู่ที่ ๓ บ้านถืมตอง  ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผลงาน 
-ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้าน สามารถถ่ายทอดแก่นักเรียนจนตั้งวงดนตรี “ตะเกียงน้อย” ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สามารถแสดงช่วยกิจกรรมโรงเรียนและช่วยเหลือชุมชนได้อย่างดี -ความสามารถในการประดิษฐ์เศษวัสดุในท้องถิ่นเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้อย่างดียิ่ง
 
 
 
 
 
นายเนตร   ไชยยงค์ 
ทีอยู่ 
หมู่บ้านถืมตอง  ตำบลถืมตอง  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน
ผลงาน
มีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์วัสดุท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งของประดับตกแต่งและของเล่น ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เป็นอย่างดี  มีภารกิจด้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดแก่สถานศึกษาและเครือข่ายวัฒนธรรมของอำเภอเมืองน่าน
 
 
 
 
     
นายอินปั้น  ทาคำสม
ที่อยู่
 เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๓  ตำบลดู่ใต้     อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
ผลงาน 
มีความเชี่ยวชาญในด้าน หมอยาต้ม หมอยาฝน หมอยาอบ, ยาประคบ  ด้านสมุนไพรเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีมีความรู้ในด้านการปรุงยาสมุนไพรรักษาโรค การบำบัดทางกาย  มีความด้านการสู่ขวัญ ประกอบพิธีกรรมต่างๆ  มีความสามารถในการอ่านค่าว ซอพื้นเมือง  ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน (นางพูนศรี เกียรติกำจาย)
ข้อมูลวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/muang/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares