ข้อมูลทั่วไป อ.ท่าวังผา

อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
คำขวัญอำเภอท่าวังผา
 

ธรรมชาติงดงาม        ข้าวหลามชวนลอง
ส้มสีทองเลิศล้ำ         จิตรกรรมสูงค่า
ผ้าลายน้ำไหล          ยิ่งใหญ่แข่งเรือ

 
 
 
อำเภอท่าวังผา เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปัว ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มีประกาศกระทรวงมหาไทยให้แบ่งตำบลริม ตำบลป่าคา ตำบลตาลชุม และตำบลยม ออกจากการปกครองของอำเภอปัว ตั้งเป็น กิ่งอำเภอท่าวังผา และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะเป็น อำเภอท่าวังผา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๐๘   ที่ว่าการอำเภอท่าวังผาตั้งอยู่ บ้านสบยาว หมู่ที่  ๔ ตำบลท่าวังผา ยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดน่าน ตัวอำเภอมีแม่น้ำไหลผ่านและเส้นทางหลวงแผ่นดินสายน่าน – ท่งช้าง และ ท่าวังผา – เชียงคำ จ.พะเยา มีพื้นที่อาณาบริเวณ  ๗๙๙  ตารางกิโลเมตร      ความเป็นมาของนามว่าท่าวังผา คือ เป็นลักษณะของภูมิประเทศ เป็นเกาะแก่งในแม่น้ำน่าน มีแต่หินผาและเป็นวังน้ำอยู่มากมาย เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองปัวกับเมืองน่านในอดีต  หากจะมองใน
ด้านโบราณคดีแล้ว จะพบว่าชุมชนโบราณต้นกำเนินเมืองน่านซึ่งมีอายุมากกว่า ๘๐๐  ปี สร้างในสมัยพญาภูคา ปฐมกษัตริย์น่านแห่งราชวงค์ภูคา อยู่ในท้องที่ตำบลยม(รวมตำบลจอมพระ) ซึ่งในปัจจุบันยังคงสภาพสมบูรณ์
์อยู่ในท้องที่บ้านเสี้ยว บ้านลอมกลาง บ้านทุ่งฆ้อง  บ้านนานิคม  บ้านถ่อน จากสภาพชุมชนนั้นเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่  เพราะมีการค้นพบกำแพงเมือง  วัดร้าง และพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากในบริเวณลุ่มแม่น้ำย่าง ดังนั้นท่าวังผาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปัวจึงเป็นเมืองเก่าแก่ยุคเดียวกับสุโขทัย
 
สภาพภูมิศาสตร์ 
อำเภอท่าวังผามีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน  มีพื้นที่ประมาณ  ๗๙๙  ตารางกิโลเมตร
เป็นที่ราบร้อยละ  ๖๐  ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นเนื้อที่  ๔๗๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๙๙,๖๒๕  ไร่
เป็นภูเขาร้อยละ  ๔๐  ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นเนื้อที่  ๓๒๐  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๑๙๙,๗๕๐ ไร่
และเป็นพื้นที่น้ำร้อยละ  ๐.๕๗  ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นเนื้อที่  ๔.๕  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๒,๘๔๗  ไร่
อำเภอท่าวังผา มีแม่น้ำสำคัญ  ๖  สาย ได้แก่ แม่น้ำน่าน  ลำน้ำยาว  ลำน้ำย่าง  ลำน้ำริน  ลำน้ำสาย  และลำน้ำคัวะ   มีพื้นที่ห้วยหนอง  คลอง  บึง  และอ่างเก็บน้ำ  ึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรรม
ของอำเภอท่าวังผาเป็นอย่างมาก
 
 
อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ     ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว และตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ทิศใต้            ติดต่อกับ     ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน และตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลศิลาเพชร  ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง   จังหวัดพะเยา
 
 

อำเภอท่าวังผา  แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ ตำบล ๙๑ หมู่บ้าน  ดังนี้

ที่

เทศบาล / ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลท่าวังผา

องค์การบริหารส่วนตำบลยม

๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม

๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลริม

๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

 
 

การศึกษา 
-ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ๑  แห่ง
-ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวังผา  ๑  แห่ง
-โรงเรียน  จำนวน ๓ แห่ง

  
๑. โรงเรียนประถมศึกษา  ๔๗  โรงเรียน  ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ๖ โรงเรียน
๒. โรงเรียนมัธยมศึกษา ๔  โรงเรียน
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ๒  โรงเรียน
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา (นางจิตรมาลา จันทร์ทอง)
 
 
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญ อ.ท่าวังผา

   
           วัน เดือน ปี

งาน/กิจกรรม/ประเพณี

สถานที่

๑ มกราคม ๒๕๕๖ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐ
๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมวันมาฆบูชาวัดทุกวัด
 ๑๓-๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ประเพณีปี๋ใหม่เมือง พื้นที่อำเภอท่าวังผา
๒๒-๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖การทำบุญ  เทศกาลเข้าพรรษา  แห่เทียนพรรษาทุกวัด
กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๖ประเพณีการแข่งเรือสะพานท่าค้ำ
ทุกวันพระ ในปี ๒๕๕๖จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และพบปะประชาชนทุกวัด
๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ว่าการอำเภอท่าวังผา
๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖การทำบุญ  เทศกาลออกพรรษาทำบุญตักบาตรที่วัดทุกวัด
๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖การทำบุญตักบาตรเทโววัดศิลามงคล
  ตุลาคม  ๒๕๕๖การกินสลากภัติวัดในอำเภอท่าวังผา
๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖กฐินสามัคคีทุกวัด
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ประเพณีลอยกระทงทุกตำบลในพื้นที่อำเภอท่าวังผา
๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖กิจกรรมวันพ่อที่ว่าการอำเภอท่าวังผา
 
 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ศาสนสถาน อ.ท่าวังผา

รายชื่อศาสนสถาน  คณะสงฆ์ของอำเภอท่าวังผาได้แบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น  ๘  ตำบล มี ๔๘ วัด ดังนี้        
ตำบลป่าคา
๑. วัดฝายมูล  ๒.  วัดนิโครธาราม  ๓.  วัดสบย่าง  ๔.  วัดหนองม่วง  ๕.  วัดหนองบัว  ๖.  วัดดอนแก้ว
ตำบลริม
๑.  วัดสุวรรณาวาส  ๒.  วัดชนะไพรี  ๓.  วัดศิริธาดา  ๔.  วัดป่าไคร้  ๕.  วัดเชียงแล
ตำบลท่าวังผา
๑. วัดอุทัยราษฎร์  ๒. ศิลามงคล  ๓. วัดสุทธาราม  ๔.  วัดมังคลาราม  ๕.  วัดปูคา
ตำบลผาตอ
๑.  วัดนาทราย  ๒.  วัดปิตุราษฎร์  ๓.  วัดนาหนุน  ๔.  วัดราษฎร์อุดม  ๕.  วัดไพรสณฑ์๖. วัดแหน  ๗.  วัดวังทอง
ตำบลศรีภูมิ
๑.  วัดพุ่มมาลา  ๒.  วัดดอนมูล  ๓.  วัดดอนตัน  ๔.  วัดอัมพวัน  ๕.  วัดวัดโพธิวฎาราม
ตำบลตาลชุม
๑.  วัดตาลชุม  ๒. วัดสุคันธาราม  ๓. วัดสบหนอง  ๔. วัดดอนแก่ง  ๕. วัดวัดจักรวรรณ  ๖.  วัดห้วยแขม  ๗.  วัดดอนชัย
ตำบลยม
๑.  วัดศรีมงคล  ๒.  วัดทุ่งฆ้อง  ๓.  วัดเชียงยืน  ๔.  วัดโพธิ์ไทร  ๕.  วัดพระธาตุจอมพริก ๖.  วัดน้ำไคร้  ๗.  วัดสันติการาม
ตำบลจอมพระ
๑.  วัดพิกุลทอง  ๒. วัดนาฝ่า  ๓.  วัดนาเผือก  ๔.  วัดยู้  ๕.  วัดน้ำฮาว  ๖.  วัดใหม
 
โบสถ์คริสต์   จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ บ้านสบเป็ด  ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม อ.ท่าวังผา

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม
 
ชื่อ /ฉายาตำแหน่ง 
-พระครูพรหมวีรสุนทรเจ้าคณะอำเภอท่าวังผา
-พระครูอุปถัมภ์นันทกิจรองเจ้าคณะอำเภอท่าวังผา
-นายพิทักษ์ ณ น่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา ,ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าวังผา
-นายสง่า อินยาประธานสภาวัฒนธรรมตำบลริม
-นายเสวียน อะทะไชยประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแสนทอง
-นายทองดี เนตรวีระประธานสภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ
-นายสมชาย จันทรรางกูลประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตาลชุม
-นายจำเนียร สุทธิแสนประธานสภาวัฒนธรรมตำบลจอมพระ
-นายอินถา ธนะขว้างประธานสภาวัฒนธรรมตำบลผาทอง
-นายธีรพันธ์ วาฤทธิ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคา
-นายสวัสดิ์ อ่องคำประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีภูมิ
  
  
 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา (นางจิตรมาลา จันทร์ทอง)
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.ท่าวังผา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
ที่
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
ความรู้ความสามารถ
นางจำปี
ใบยา
๒๙๖
ผาทอง
ประคบฮ่อม (ถอนพิษไข้)
นายสุทัศน์
ตาลาว
๒๒๖
ป่าคา
การตีเหล็ก
นางนฐาภรณ์
สุทธิไชย
๒๖๔/๑
ริม
ทอผ้า
นางอุไร
ไชยช่อฟ้า
๑๙๕
ริม
ทำไม้กวาด
นางทองพูล
อ๊อดลาว
๗๕
ป่าคา
ทอผ้า
นางบานเย็น
ไชยมิ่ง
๗๖
ป่าคา
สมุนไพร
นางอุหลัน
จันต๊ะยอด
๑๐๖
ป่าคา
ทอผ้า
นางจันทร์สม
พรหมปัญญา
๖๘
ป่าคา
ทอผ้า
นางฉลอง
ลำน้อย
๕๕
ผาตอ
สมุนไพร
๑๐
นางอำพร
ใบยา
๓๐๕
ผาตอ
ทำไม้กวาด
๑๑
นางมานพ
กลับมา
๒๒๖
ผาตอ
ทำไม้กวาด
๑๒
นางสิมล
ถาวงค์
๑๙
ยม
จักรสานหวาย
๑๓
นายไปล่
จันทร์สุข
๒๑
ยม
จักรสาน
๑๔
นางสาวลำใย
วงค์ไทย
๖๒
ศรีภูมิ
ย้อมผ้าสีธรรมชาติ
๑๕
นางกิ่งแก้ว
นันท์ชัย
๒๘๗
๑๒
ศรีภูมิ
จักรสานหวาย
๑๖
นางสุมาน
มหาวงค์
๑๘๑
จอมพระ
ทอผ้า
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา (นางจิตรมาลา จันทร์ทอง)
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares