ข้อมูลทั่วไป อ.ปัว

 

อำเภอปัว
 
 
คำขวัญ 
ถิ่นผู้กล้าพญาผานอง          ท่องอุทยานภูคา
ทอผ้าไทลื้อ                   เลื่องลือเครื่องเงิน
 
ประวัติความเป็นมาอำเภอปัว

                  เริ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ.๑๘๒๕ ภายใต้การนำของ พญาภูคา เจ้าเมืองย่าง ศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำย่าง ใกล้เทือกเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา) เพราะปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ำ คันดิน กำแพงเมืองซ้อนกันอยู่ ต่อมาพญาภูคา ได้ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม ๒ คน ไปสร้างเมืองใหม่ โดยขุนนุ่น ผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองหลวงพระบาง) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำของ (แม่น้ำโขง) และขุนฟองผู้น้องสร้างเมืองวรนคร(เมืองปัว) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ การที่ให้ชื่อว่าเมือง “วรนคร”
ก็เนื่องมาจาก พญาภูคา ได้เลือกชัยภูมิที่ดี เหมาะสมในการสร้างเมือง เสร็จแล้วจึงขนานนามว่าเมือง “วรนคร” ซึ่งหมายถึง เมืองดี นับว่าเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์ภูคา

คำอธิบาย: C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\HI7FYRQE\300PX-~1.JPGคำอธิบาย: http://www.amphoe.com/picture/25/place1207208600

เมื่อบ้านเมืองวรนครเริ่มมั่นคงเป็นปึกแผ่น เจ้าขุนฟองก็ได้เป็นพญาแล้วเสวยราชสมบัติในเมืองวรนคร ทรงมีพระโอรส ๑ พระองค์ ใส่ชื่อเบิกบายว่า “เจ้าเก้าเกื่อน” ต่อมาไม่นานักพญาขุนฟองถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนราชบุตรจึงได้ขึ้นครองเมืองปัวแทน ด้านพญาภูคาครองเมืองย่างมานานและมีอายุมากขึ้น มีความประสงค์จะให้เจ้าเก้าเกื่อนผู้หลานมาครองภูคาหรือเมืองย่างแทน จึงให้เสนาอำมาตย์ไปเชิญ แต่เจ้าเก้าเกื่อนไม่ค่อยเต็มใจนัก เจ้าเก้าเกื่อนเกรงใจปู่จึงยอมไปอยู่เมืองย่าง และมอบให้ชายาคือ นางพญาแม่ท้าวคำปิน ซึ่งทรงครรภ์อยู่คอยปกครองดูแลรักษาเมืองวรนคร (เมืองปัว) แทน เมื่อพญาภูคาถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเกื่อนจึงครองเมืองย่างแทน
ในช่วงที่เมืองวรนคร (เมืองปัว) ว่างจากผู้นำ เนื่องจากเจ้าเก้าเกื่อนไปครองเมืองย่างแทนปู่คือ พญาภูคา พญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา จึงได้ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองบ้านเมืองปัว
ทั้งหมด นางพญาแม่เท้าคำปินพร้อมด้วยบุตรในครรภ์ ได้หลบหนีไปอยู่บ้านห้วยแร้ง จนคลอดได้บุตรชายท่ามกลางท้องไร่นั้น ชื่อว่า “เจ้าขุนใส” ปรากฏว่านายบ้านห้วยแร้งนั้น เป็นพ่อครัวพญาเก้าเกื่อนมาก่อน จึงรับนางพญาแม่ท้าวคำปินและกุมารไปเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ อายุได้ ๑๖ ปี ก็นำไปไหว้สาพญางำเมือง เมื่อพญางำเมืองเห็น ก็มีใจรักเอ็นดูรับเลี้ยงดูไว้ แลเติบใหญ่ได้เป็นขุนนาง รับใช้พญาคำเมืองจนเป็นที่โปรดปราน พญางำเมืองจึงสถาปนาให้เป็น เจ้าขุนใสยศครองเมือง เป็นเจ้าเมืองปราดภาย หลังมีกำลังพลมากขึ้นจึงยกทัพ
มาต่อสู้จนหลุดพ้นจากอำนาจเมืองพะเยา แล้วกลับมาเป็นพญาเสวยเมือง  วรนคร (เมืองปัว) และได้รับการสถาปนาเป็น “พญาผานอง” เมือง  วรนคร จึงกลายชื่อมาเป็น เมืองปัว ซึ่งหันไปมีความสัมพันธ์กับกรุงสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ดังปรากฏชื่อเมืองปัวอยู่ในหลักศิลาจารึก หลักที่ ๑

พญาผานองเสวยเมืองปัวอยู่ได้ ๓๐ ปี มีโอรส ๖ คน คนแรกชื่อ เจ้าการเมือง คนสุดท้องชื่อ เจ้าใส พอพญาผานองถึงแก่พิราลัยไปแล้ว เสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็อภิเษกให้เจ้าใสผู้น้องเสวยเมืองแทน เพราะเป็นผู้มีความรู้เฉลียวฉลาด แต่อยู่ได้ ๓ ปี ก็ถึงแก่พิราลัยไปอีก เสนาอำมาตย์ทั้งหลายจึงเชิญ เจ้าการเมือง ขึ้นเสวยเมืองแทน

ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปัว ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ ๗ องค์ พระพิมพ์ทองคำ ๒๐ องค์ พระพิมพ์เงิน ๒๐ องค์ ให้กับพญาการเมืองมาบูชา ณ เมืองปัวด้วย ครั้งนั้น พญาการเมือง ได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล
และได้เลือกสถานที่ บรรจุพระบรมธาตุ จึงได้ก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้ง ด้วยความเชื่อว่าเป็นที่เคยบรรจุพระบรมธาตุมาแต่ปางก่อน ดอยภูเพียงแช่แห้งเป็นเนินไม่สูงนัก ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเตี๋ยนกับน้ำลิง ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำน่าน จึงได้ระดมผู้คนก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นที่เนินแล้วอัญเชิญพระบรมธาตุมาบรจุไว้ พร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจากเมืองปัว ลงมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณพระธาตุแช่แห้ง เรียกว่า “เวียงภูเพียงแช่แห้ง” เมือปี พ.ศ. ๑๙๐๒ โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางเมือง

 
 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ                   ติดกับ             อำเภอเชียงกลาง และอำเภอบ่อเกลือ
ทิศใต้                       ติดกับ             อำเภอสันติสุข
ทิศตะวันออก             ติดกับ             อำเภอบ่อเกลือ
ทิศตะวันตก               ติดกับ             อำเภอท่าวังผา

 
การคมนาคม 
การคมนาคมการติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด รวมทั้งการติดต่อภายในตำบลและหมู่บ้าน สามารถเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กันได้สะดวก ยกเว้นเขตตำบลภูคา และตำบลสกาด ในช่วงฤดูฝน จะเดินทางลำบาก  โดยมีเส้นทางหลวงที่ใช้ในการเดินทาง คือ
  • เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย น่าน – ทุ่งช้าง  หมายเลข  ๑๐๘๐
  • เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย ปัว – น้ำยาว     หมายเลข  ๑๐๘๑
  • เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย ปัว –  บ่อเกลือ   หมายเลข  ๑๒๕๖
  • เส้นทางหลวงแผ่นดินสายศิลาเพชร –  ท่าวังผา   หมายเลข  ๑๑๗๐
  • เส้นทางหลวงแผ่นดินสายน้ำยาว –  สันติสุข   หมายเลข  ๑๑๖๙
  • เส้นทางหลวงชนบทสายบ้านเสี้ยว – ท่าล้อ  (รพช.)
  • เส้นทางหลวงชนบทสายทุ่งชัย – นาวงศ์  (รพช.)
  • เส้นทางหลวงชนบทสายบ้านส้าน – ดอนแก้ว  (รพช.)
 
 
การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอปัวในปัจจุบันได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒  ตำบล  ๑๐๕  หมู่บ้าน

ที่ตำบลจำนวนหมู่บ้าน
๑.ปัว(Pua)๘ หมู่บ้าน
๒.วรนคร(Woranakhon)๘ หมู่บ้าน
๓.แงง(Ngaeng)๗ หมู่บ้าน
๔.สถาน(Sathan)๑๓ หมู่บ้าน
๕.ศิลาแลง(Sila Laeng)๘ หมู่บ้าน
๖.ศิลาเพชร(Sila Phet)๑๐ หมู่บ้าน
๗.อวน(Uan)๑๑ หมู่บ้าน
๘.ไชยวัฒนา(Chai Watthana)๘ หมู่บ้าน
๙.เจดีย์ชัย(Chedi Chai)๙ หมู่บ้าน
๑๐.ภูคา(Phu Kha)๑๓ หมู่บ้าน
๑๑.สกาด(Sakat)๔ หมู่บ้าน
๑๒.ป่ากลาง(Pa Klang)๖ หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 
 
สถานศึกษา

-โรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนปัว (โรงเรียนประจำอำเภอปัว)
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
โรงเรียนเมืองแงง

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

 

-อาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปัว

 
 
 
 
 
 
ข้อมูลวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอปัว
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pua

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐
 email : nan-culture@hotmail.com

อำเภอปัวมีชนเผ่าอยู่หลายชนเผ่าและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย ได้แก่ 

-ประเพณีลอยกระทง
-ประเพณีวันสงกรานต์
-ประเพณีวันเข้าพรรษา
-ประเพณีวันขึ้นปีใหม่เมือง
-ประเพณีบวงสรวงพญาผานอง
-ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
-ประเพณีสืบชะตา สะเดาะเคราะห์
-ประเพณีการตานก๋วยสลาก
-ประเพณีการบวชนาค
-ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าม้ง  ,  เมี้ยน  ,  ไทลื้อ
-ประเพณีงานศพของชนเผ่าพื้นเมือง , ไทลือ , ม้ง , เมี้ยน , ลั๊ว , ถิ่น
-ประเพณีการกินสะโหลด หรือการตีพิ ของชนเผ่าลั๊ว
-ประเพณีปีใหม่ม้ง
-ประเพณีปีใหม่เมี้ยน
-ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา
-ประเพณีทำบุญทอดผ้าป่า
-ประเพณีทำบุญทอดกฐิน
-ประเพณีการเลี้ยงผีสบน้ำ ผีป่า
-ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงภูคา

 
 
ข้อมูลวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอปัว

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pua

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐
 email : nan-culture@hotmail.com

ศาสนสถานที่สำคัญ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 
วัดเสี้ยว ตำบลไชยวัฒนา  อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ศาสนสถานถือเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอุโบสถที่ใช้ในการประกอบพิธีของสงฆ์โดยตรง และใช้ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวัดสำคัญต่าง ๆ
ตลอดจนเป็นสื่อการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับผู้ที่เข้ามาในวัดได้ วัดเสี้ยวเป็นวัดแห่งหนึ่งใน ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 
วัดพระธาตุจอมทอง ตำบลตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุจอมทองตั้งอยู่เนินเขาหลังหมู่บ้านดอนสถาน ตำบลสถาน อำเภอปัว เป็นพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอปัว ซึ่งมีตำนานเล่าลือกันมาว่าผู้ที่สร้างพระธาตุขึ้น
คือ ปู่ลัวะ และย่าลัวะ สองสามีภรรยาที่มาทำไร่บริเวณนี้ ได้พบพระสงฆ์รูปหนึ่งจึงเข้าไปกราบไหว้ พระสงฆ์รูปนั้นเห็นความดี จึงได้ แสดงตนเป็นพระพุทธเจ้า ได้ถอนเกศา ใส่ใบตอง มอบให้สองสามีภรรยา ไปสร้างพระธาตุ เมื่อสร้างเสร็จ จึงได้ตั้งชื่อว่าพระธาตุจอมตอง ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้เสด็จนมัสการ และบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เรียกชื่อว่า    พระธาตุจอมทอง  ตำบลตำบลสถาน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
 
วิหารโบราณล้านนาบ้านต้นแหลง  ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ตั้งอยู่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ต.ไชยวัฒนา อ. ปัว จ. น่าน สันนิษฐานว่าสร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้รับการปฏิสังขรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ วิหารวัดต้นแหลง เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นบ้านไทลื้อ ซึ่งค่อนข้างหายาก และหลงเหลืออยู่น้อยมากในปัจจุบัน นับเป็นแหล่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพื้นเมือง กรมศิลปกร ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดของเขต เป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๓ ตำบลตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 
 
 
ข้อมูลวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอปัว

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pua

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐
 email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 
 
 
คำอธิบาย: http://www.jadeechai.com/_files_school/00000578/data/00000578_0_20130122-133303.jpg
๑.นายกฤษณ์   ปาคำ   ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปัว  คนปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน   เป็นบุคคลที่เสียสละและทุ่มเทกับการทำงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลเจดีย์ชัย
 
 
 
ข้อมูลวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอปัว
 
 
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pua

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐
 email : nan-culture@hotmail.com

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอปัว
 

ชื่อธุรกิจ SMEs

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1กลุ่มฝ้ายดอย138 หมู่ 8 บ้านดอนแก้ว ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 5512008-1473-1042– ผ้าฝ้ายดอย
2กลุ่มทอผ้าบ้านนาคำ106 หมู่ 1 บ้านนาคำ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 55120054 756571, 09 8534069– ผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ
3กลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย141 หมู่ 1 บ้านเฮี้ย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120054 791255, 081 473 3627– ผ้าทอมือกลุ่มทอผ้าแม่บ้านเฮี้ย
– เสื้อผ้าสำเร็จรูป
4กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าบ้านดอนแก้วศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านดอนแก้ว หมู่ 8 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน – พรมเช็ดเท้า
5กลุ่มหัตถกรรมอิ้วเมียน104 หมู่ 2 บ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120081-8836239,  054-792309– เครื่องเงิน
– ผ้าปักมือชาวเขา
6กลุ่มอาชีพทอผ้าหมู่ 2 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120054 756307– ผ้าทอ
7กลุ่มทอผ้าไทลื้อศิลาแลง103 หมู่5 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120054 792178– ผ้าทอไทลื้อ
8กลุ่มจักสานบ้านพานบ้านพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน054-751255– ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
9กลุ่มอาชีพตัดเย็บบ้านนางิ้วหมู่ที่ 1 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน081-3455373)– ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
10กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านท่าควาย81 หมู่ 3 บ้านท่าควาย ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120054 791255, 081 289 4504– ผ้าทอมือ
11กลุ่มทำไม้กวาดบ้านป่าเหียงเลขที่ 121 หมู่ที่ 7 บ้านป่าเหียง ต. สถาน อ.ปัว จ.น่าน01-5309473– ไม้กวาด
12กลุ่มแปรรูปเมี่ยงหมู่ที่ 2 บ้านสกาดกลาง ต. สกาด อ.ปัว จ.น่าน054-791255– แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง
13กลุ่มสตรีบ้านศาลาบ้านศาลา หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน081-6030930– ดอกไม้จันทน์
– แหนมหมู
14กลุ่มอาชีพปลูกพืชผักบ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ต. ปัว อ.ปัว จ.น่าน054-791255– พืชผัก
15กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทยลื้อ158 หมู่ 8 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120089 8392294– ผ้าทอมือ
16กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยหาด20 หมู่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120054 779506– ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
17กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านเก็ต97 เก็ต หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 5512008-1180-2964– ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
18กลุ่มบ้านไหมลายปัก31 หมู่ 1 บ้านน้ำเปิน ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 551200-5479-2340, 08-1032-3033– ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายลายปัก
19กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักมนูญ แสงด้วง101 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 5512008 1302 3200 , 08 1595 9174– ผลิตภัณฑ์จากไม้แกะสลัก
20กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหาด – หลักลาย16 หมู่ 8 บ้านห้วยหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120054 779504, 054 779506– ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
21กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา135 ศาลา หมู่ 2 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 5512008-6911-7383– ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
22กลุ่มหัตถกรรมอิ๊วเมี่ยน105 หมู่ 2 บ้านห้วยสะนาว ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120054 792340– ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23กลุ่มบ้านไหมลายปัก155 หมู่ 1 บ้านน้ำเปิน ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120081 472 3732, 089 855 6265– เสื้อผ้าสำเร็จรูป
24กลุ่มแปรรูปอาหาร106 ไร่ หมู่ 1 ปัว-น้ำยาว ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 5512008-6197-4064– น้ำพริกหมูกรอบ
25กลุ่มสมุนไพรบ้านร้องแง200 ร้องแง หมู่ 7 ปัว-บ่อเกลือ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 5512008-1603-2003, 0-5468-8092– แชมพู-ครีมนวดสมุนไพร
26กลุ่มออมทรัพย์บ้านน้ำเปิน26 น้ำเปิน หมู่ 1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 551200-5479-2407– เสื้อผ้าสำเร็จรูป
27กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบ้านตึ๊ด83 ตึ๊ด หมู่ 1 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 551200-5468-8166, 08-1603-7134– ขนมดอกจอก
28กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านร้องแง140 ร้องแง หมู่ 7 ปัว-บ่อเกลือ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 5512008-6188-8306, 0-5468-8101– ผ้าคลุมไหล่
29กลุ่มตัดเย็บยวนทองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น79 ส้านเหล่า หมู่ 3 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 5512008-1031-6001– ผ้าห่มนวม

 

 
ข้อมูลวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอปัว
 
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pua

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐
 email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares