ข้อมูลทั่วไป อ.ภูเพียง

ประเพณีอำเภอภูเพียง

ประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง 

ความเป็นมา 
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง  ซึ่งเป็นงานที่สำคัญของจังหวัดน่านจะได้ไปปฏิบัติ ตามประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษชน  เพื่อนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งจะมีพิธีสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาว การสวดมนต์เทศมหาชาติ รวมถึงการละเล่น ทางศิลปวัฒนธรรม  รวมถึง การแข่งขันประกวดการตี กลองปู่จา  กลองแอว การจ๊อย การซอ การอ่านค่าว เป็นต้น
กิจกรรม
๑.ขบวนหลวงแห่ขึ้นพระธาตุแช่แห้ง ของอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองน่าน
๒.ขบวนแห่ครัวตานของแต่ละอำเภอ ในจังหวัดน่าน
๓.การแสดงข่วงวัฒนธรรมของแต่ละตำบล ในอำเภอภูเพียง   รวมทั้งหมด ๗ ตำบล
๔.การแสดงของดีและครัวตานของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน
๕.วิถีชีวิตชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีเมืองน่าน
๖.การแสดงทางวัฒนธรรม  เช่น การตีกลองเอว  การฟ้อนเจิง  การจุดบอกไฟดอก
การตีกลองปูจา สำหรับการตีกลองปูจา แบ่งเป็น  ประเภทผู้สูงอายุ  ประเภทเยาวชน   ประเภทเด็ก
๗.การจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองน่าน
๘.การแสดงศิลปะพื้นบ้าน สะล้อ  ซอ  ปิน
๙.กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ    วันที่  ๒๐  –  ๒๖   มีนาคม  ๒๕๕๖
สถานที่จัดกิจกรรม  วัดพระธาตุแช่แห้ง  อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูลผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญอำเภอภูเพียง
 
 
งานประเพณีห้าเป็ง 
ความเป็นมา  งานประเพณีห้าเป็ง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ เหนือ (เดือนกุมภาพันธ์)  ซึ่งเป็นงานประจำปีของปิดทองพระเจ้าทันใจ  วัดนาปัง  ตำบลนาปัง  วัดสว่างอรุณ  ตำบลน้ำแก่น  และวัดแช่พลาง  ตำบลท่าน้าว ที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป การจัดงานประเพณีนมัสการ จะมีพิธีทำบุญ  ตักบาตร  พิธีสรงน้ำพระธาตุ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ให้มีความสุข ความเจริญ   พิธีสวดมนต์พระพุทธมนต์  ธรรมเทศนา  พิธีเวียนเทียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
กิจกรรม  พิธีจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ เหนือ (เดือนกุมภาพันธ์)
 
สถานที่จัดกิจกรรม    วัดแสงดาว  ตำบลฝายแก้ว ,  วัดนาปัง  ตำบลนาปัง , วัดสว่างอรุณ ตำบลน้ำแก่น , วัดแช่พลาง  ตำบลท่าน้าว
 
12
 
 
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูลผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีอำเภอภูเพียง

ประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง 

ความเป็นมา 
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง  ซึ่งเป็นงานที่สำคัญของจังหวัดน่านจะได้ไปปฏิบัติ ตามประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษชน  เพื่อนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งจะมีพิธีสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาว การสวดมนต์เทศมหาชาติ รวมถึงการละเล่น ทางศิลปวัฒนธรรม  รวมถึง การแข่งขันประกวดการตี กลองปู่จา  กลองแอว การจ๊อย การซอ การอ่านค่าว เป็นต้น
กิจกรรม
๑.ขบวนหลวงแห่ขึ้นพระธาตุแช่แห้ง ของอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองน่าน
๒.ขบวนแห่ครัวตานของแต่ละอำเภอ ในจังหวัดน่าน
๓.การแสดงข่วงวัฒนธรรมของแต่ละตำบล ในอำเภอภูเพียง   รวมทั้งหมด ๗ ตำบล
๔.การแสดงของดีและครัวตานของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน
๕.วิถีชีวิตชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีเมืองน่าน
๖.การแสดงทางวัฒนธรรม  เช่น การตีกลองเอว  การฟ้อนเจิง  การจุดบอกไฟดอก
การตีกลองปูจา สำหรับการตีกลองปูจา แบ่งเป็น  ประเภทผู้สูงอายุ  ประเภทเยาวชน   ประเภทเด็ก
๗.การจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองน่าน
๘.การแสดงศิลปะพื้นบ้าน สะล้อ  ซอ  ปิน
๙.กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ    วันที่  ๒๐  –  ๒๖   มีนาคม  ๒๕๕๖
สถานที่จัดกิจกรรม  วัดพระธาตุแช่แห้ง  อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูลผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีอำเภอภูเพียง
ประเพณีต๋านสลากภัตร
ความเป็นมา  
ประเพณี”ตานก๋วยสลาก” หรือ “กิ๋นสลาก”  เป็นประเพณีที่ชาวเหนือถือสืบเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว การถวายก๋วยสลากจะเริ่มในราวเดือน 12  เหนือ
(คือเดือน  10  ใต้  เดือนกันยายน) และสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน 11 ใต้)  การถวายสลากภัตของวัดพระธาตุแช่แห้ง  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจะนิมนต์หัววัด (เจ้าอาวาส) ต่าง ๆ ในอำเภอภูเพียง และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน มารับถวายสลากภัตเป็นประจำ
 
สาระสำคัญ วัตถุประสงค์  เพื่อถวายอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือทำบุญเพื่อเป็นกุศลในภายภาคหน้า
 
กลุ่มคน ความเชื่อ  คนในพื้นที่อำเภอภูเพียง  เชื่อกันว่า พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของจังหวัดน่าน  นับตั้งแต่บรรพชน ต้นตระกูล เป็นต้นมา  ต่างคนต่างได้ร่วมสร้างพระธาตุแช่แห้งจากก้อนอิฐก้อนแรกจนกลายเป็นพระธาตุแช่แห้ง และอุทิศสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด อุทิศแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ เพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  หรือโอกาสเพื่อกล่าวคำอุทิศไปให้บรรพบุรุษ
 
วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ    ตุลาคม   –  พฤศจิกายน   ของทุกปี
 
สถานที่จัดกิจกรรม  วัดในพื้นที่อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน
 
 

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูลผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญอำเภอภูเพียง
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ความเป็นมา
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” ด้วยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาสู่โลกมนุษย์หลังวันออกพรรรษานั้นเล่ากันว่ามีเทวดา
จำนวนมากได้ตามส่งเสด็จอย่างสมพระเกียรติพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตให้เทวดามนุษย์และสัตว์นรกมองเห็นกันและกันตลอดทั้ง ๓ โลก คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก อีกทั้งในวันนี้การลงโทษในเมืองนรกได้ยุติลงชั่วคราว จึงเรียกว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” การตักบาตรเทโวโรหณะ  เป็นประเพณีที่ชาวพุทธทั่วประเทศปฏิบัติสืบเนื่องกันมา วันตักบาตรเทโวโรหณะ จัดทำขึ้นหลังวันออกพรรษา ๑ วัน คำว่า ?เทโวโรหณะ?  แปลว่า  การหยั่งลงจากเทวโลก  หมายความว่า วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ นับว่าเป็นประเพณีที่      สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนาอันเป็นพิธีมงคล ที่สมควรอนุรักษ์ไว้ เพราะประเพณีนี้แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา แล้วยังมีคุณค่าและคติธรรม  บ่งบอกให้เห็นถึงความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลาย
 
วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ    จัดตักบาตรเทโวโรหณะ  หลังจากวัดออกพรรษา  ๑  วัน  โดย คณะสงฆ์อำเภอภูเพียง  ร่วมกับ  วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  เล็งเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  คือ  วันตักบาตรเทโวโรหณะ
 
กิจกรรม  พิธีทำบุญตักบาตร  ฟังธรรมเทศนา
 
สถานที่จัดกิจกรรม  วัดพระธาตุแช่แห้ง  อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูลผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญอำเภอภูเพียง
พิธีสืบชาตาหลวง เครื่องสืบชาตาสูงที่สุดในโลก ๙.๙๙ เมตร
ความเป็นมา  การสืบชาตา  หมายถึง  การต่ออายุให้ยืดยาวออกไป  มีความเป็นสิริมงคล มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย     ปราศจากโรคาพยาธิ ตลอดถึงคลาดแคล้วจากเภทภัยทั้งหลาย   และให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  ประเพณีการ    สืบชาตาคนนั้น  เป็นประเพณีมงคลที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง  นิยมทำกันหลายโอกาส  เช่น  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน  เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ได้รับโชคลาภ  ขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านไปอยู่ที่แห่งใหม่  หรือมี   ผู้ทำนายทายทักว่า  ชาตาไม่ดี  ชาตาขาด  ทำอะไรไม่ค่อยเจริญ  เต็มไปด้วยเคราะห์หามยามร้ายมักมีอุบัติเหตุเภทภัยหรือไม่ก็เจ็ดออด ๆ แอด ๆ  สามวันดีสี่วันไข้ไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสก็จะนิยมกันสืบชาตาต่ออายุเพื่อให้คลาด  ปราศจากโรคาพยาธิและเภทภัยทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยความสุขความเจริญตลอดไป
กิจกรรม  พิธีจัดขึ้นในวันที่  ๑  มกราคม  ของทุกปี  ทางวัดพระธาตุได้จัดเตรียมเครื่องสืบชาตาสูงที่สุดในโลก     ๙.๙๙  เมตร  สำหรับให้ประชาชน  นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน พิธีการสืบชาตาหลวง โดย พระคณาจารย์จากวัด  ในอำเภอภูเพียง  เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ รับโชคปีใหม่
 
สถานที่จัดกิจกรรม  วัดพระธาตุแช่แห้ง  อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูลผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญอำเภอภูเพียง
สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  วัดพระธาตุแช่แห้ง
ความเป็นมา   วัดพระธาตุแช่แห้ง ดำเนินการตามนโยบายของกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ดำเนินการจัดงานสวดมนตฺ์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  เพราะในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ของทุกปี  ถือเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวิถีชีวิต ของคนไทย  ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ  และองค์กรเอกชนส่วยใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานรื่นเริง  และมหรสพที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการสิ้นสุดของวันที่  ๓๑  ธันวาคม  กับ  วันที่  ๑  มกราคมของปีถัดไป   ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดงานอย่างสนุกสนาน  บางแห่งเติมไปด้วยอบายมุข  มั่วสุม  กินเหล้า  ฟังเพลง  ขาดสติ  ซึ่งเป็นเรื่องส่งเสริมให้มีอบายมุขในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บ้างก็เกิดอุบัติเหตุ  บ้างก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน เกิดปัญหาตามมาตามข่าวลงหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกปี  ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรม  พิธีจัดขึ้นในวันที่  ๓๑   ธันวาคม  และ วันที่  ๑  มกราคม  ของทุกปี
 
สถานที่จัดกิจกรรม  วัดพระธาตุแช่แห้ง  อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูลผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ศาสนสถานอำเภอภูเพียง
 
 
๑. วัดพระธาตุแช่แห้ง   พระอารามหลวง  ตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒. วัดศรีบุญเรือง  เลขที่  ๔๒  หมู่ ๕  ตำบลม่วงตึ๊ด   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓. วัดม่วงตึ๊ด  เลขที่  ๒๗  หมู่ ๔  ตำบลม่วงตึ๊ด   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน    ๕๕๐๐๐
๔. วัดสว่างอรุณ  ตำบลน้ำแก่น    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๕. วัดน้ำแก่นใต้  ตำบลน้ำแก่น    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๖. วัดน้ำแก่นเหนือ ตำบลน้ำแก่น    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๗. วัดโป่งคำ ตำบลน้ำเกี๋ยน    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๘. วัดหนองรัง  ตำบลท่าน้าว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๙. วัดหนองแดง  ตำบลน้ำแก่น    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๐. วัดกอก  เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑   ตำบลท่าน้าว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๑. วัดหัวนา  ตำบลท่าน้าว   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๒. วัดแช่พลาง    เลขที่ ๗๐  ตำบลท่าน้าว   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๓. วัดหาดเค็ดล่าง ตำบลเมืองจัง   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๔. วัดหาดเค็ดบน  ตำบลเมืองจัง   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๕. วัดทุ่งเม็ง ตำบลเมืองจัง   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๖. วัดหาดผาคำ  ตำบลเมืองจัง    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๗. วัดหัวเวียงเหนือ   ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๘. วัดบุปผาราม   ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๙. วัดท่าล้อ    ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๐. วัดแสงดาว   ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๑. วัดไชยภูมิ   ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๒. วัดฝายแก้ว  ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๓. วัดทุ่งน้อย  ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๔. วัดนาปัง  ตำบลนาปัง    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๕. วัดก๊อดแก้ว  เลขที่  ๑  หมู่  ๔   ตำบลนาปัง    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๖. วัดนาข่อย    ตำบลนาปัง    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๗. วัดม่วงใหม่  เลขที่  ๙๓  หมู่ ๓  ตำบลนาปัง    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๘. วัดนาปัง   เลขที่  ๘๙  หมู่  ๒  ตำบลนาปัง   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๙. วัดป่าหัด  ตำบลม่วงตึ๊ด    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓๐. วัดร้องตอง  ตำบลม่วงตึ๊ด    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓๑. วัดปัวชัย   ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓๒. วัดน้ำลัด    ตำบลนาปัง    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓๓. วัดนาเหลืองม่วงขวา  ตำบลน้ำแก่น    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓๔. วัดแสงดาว  ตำบลฝายแก้ว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓๕. วัดท่าน้าว  ตำบลท่าน้าว    อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓๖. วัดเมืองจังเหนือ    ตำบลเมืองจัง   อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓๗. วัดเมืองจังใต้   ตำบลเมืองจัง   อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง
 
พระครูวิสิฐนันทวุฒิ   (ศิระ ณ  น่าน)  ฉายา   จรณธัมโม 
 
 

คำอธิบาย: D:\ข้อมูลกลาง\รูป\opopop2[1].jpg

  
 
วัน เดือน ปี เกิด      วันอาทิตย์  ที่  ๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๒
บรรพชาอุปสมบท    ณ  พัทธสีมาวัดพญาภู  พระอารามหลวง
พระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์  (บุญชู  ธัมมสารมหาเถร)      เป็นพระอุปัชฌาย์
ท่านพระครูสิริธรรมภาณี                                                       เป็นพระกรรมวาจาจารย์
ท่านพระครูอาทรนันทกิจ                                                      เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 
ผลงานเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๔๓    – พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งให้ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗    -พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภทเงิน
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๘    -พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งให้ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙    -พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภททอง
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ริเริ่มส่งเสริมการร่วมมือกับชุมชนสร้างชื่อเสียง  งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ในนามวัดพระธาตุแช่แห้ง  บ้านหนองเต่า – แช่แห้ง “เรือเพชรพระธาตุ” เป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสร้างชื่อเสียง
๑.ได้รางวัลที่ ๑ เรือเล็ก ประจำปี ๒๕๔๖  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๒.ได้รางวัลที่ ๑ เรือเล็ก ประจำปี ๒๕๔๗  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๓.ได้รางวัลที่ ๑ เรือเล็ก ประจำปี ๒๕๔๘  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๔.ได้รางวัลที่ ๑ กองเชียร์ เพชรพระธาตุ   ประจำปี   ๒๕๔๖  ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๕.ได้รางวัลที่ ๑ กองเชียร์ เพชรพระธาตุ ประจำปี ๒๕๔๗   ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๖. ได้รางวัลที่ ๑ กองเชียร์ เพชรพระธาตุ ประจำปี ๒๕๔๘   ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 
ปัจจุบัน    ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภูเพียง  ,  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง
 
 
 
 
นายเดช  ปันแก้ว  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
 
 
คำอธิบาย: D:\ข้อมูลกลาง\รูป\DSCF4371.JPG
 
 
 
การศึกษา  ปริญญาตรี   อาชีพ  ข้าราชการบำนาญ 
 
ที่อยู่   บ้านเลขที่  ๖๘  หมู่ที่  ๒  ตำบลนาปัง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐      
 
ความรู้ความสามารถ  
 • เขียนบทความ  ประพันธ์บทกวี  ประเภทกาพย์กลอน
 • ประพันธ์วรรณกรรมพื้นบ้าน  ประเภทค่าวจ้อย
 • การเขียนอักษรล้านนา (ตั๋วเมือง)
 • จัดการเรียนการสอนการเขียนและอ่านภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง)
 • จัดทำวารสารอักษรล้านนา “ปั๊บข่าวตั๋วเมือง”
 • จัดทำวารสาร “ปูเปียง” ให้กับชมรมข้าราชการครูบำนาญ (ครู)  อำเภอภูเพียง
 • เขียนค่าวจ้อยทั้งอักษรล้านนาและอักษรไทย ลงในหนังสือพิมพ์ถิ่นน่าน หนังสือพิมพ์รายปักษ์ ในคอลัมน์ “กึ๊ดได้เขียนไปต๋ามใจจะกึ๊ด”
 • ประพันธ์บทกวี กลอน กาพย์ โคลง ในโอกาสต่าง ๆ
 • จัดทำหนังสือ “ฮักตั๋วเมือง” ร่วมกับ กลุ่มฮักตั๋วเมือง
 
 
 
 
นายประดิษฐ์   เพชรแสนอนันต์  อุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดน่าน
  
  

การศึกษา ปริญญาโท 

 
อาชีพ  ข้าราชการครูบำนาญ
 
ที่อยู่  บ้านเลขที่  ๑๓๘  หมู่ ๓  ตำบลนาปัง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
 
ความรู้ความสามารถ
 • เป็นผู้ปฏิบัติธรรม  ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา ทำงานด้านพระพุทธศาสนา
 • จัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนและเยาวชน
 • วิทยากรให้ความรู้ด้านพุทธศาสนา
 • วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวนล้อม การปลูกต้นไม้
 
รางวัลภาคภูมิใจ   เสาเสมาธรรมจักร พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พุทธศักราช  ๒๕๔๕
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอภูเพียง
 
 
นายผาย นุปิง  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ขับซอ) พ.ศ. ๒๕๓๘

คำอธิบาย: 5

วัน เดือน ปีเกิด : ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
ชื่อบิดา-มารดา : นายใจ – นางเบาะ นุปิง
ชื่อคู่สมรส : นางบิน นุปิง
ที่อยู่ :   –    บ้านเลขที่ ๘๗/๓ ตำบลน่าน้าว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ โทร ฯ ๐๕๔-๗๔๑๗๔๑
การศึกษา :
– ประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘
– ปริญญากิตติศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สหวิทยาลัยล้านนา พ.ศ ๒๕๓๖
ในวัยเด็ก พ่อครูคำผายเป็นคนช่างสังเกต ช่างจดจำ เมื่อได้ติดตามครอบครัวไปชมการแสดงการขับซอของช่างซอพื้นบ้าน จึงเกิดการซึมซับในท่วงทำนองที่ไพเราะได้จดจำคำซอและท่วงทำนองมาฝึกซออยู่บ่อยๆ จนสามารถซอเล่นได้ เมื่ออยู่กับเพื่อนมักจะซอเล่น เสมอๆ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการอยากเป็นช่างซอ  เมื่อพ่อครูคำผายเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก็ตัดสินใจเลือกที่จะเป็นช่างซอตามที่ตนเองเคยฝันไว้ ได้เดินทางไป ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูไชยลังกา เครือเสน(ศิลปินแห่งชาติปี 2530) เริ่มฝึกหัดซอ สะล้อ ซอ ซึง ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้จากการสังเกต จดจำ ฝึกปฏิบัติ ติดตามพ่อครูไชยลังกา ไปแสดง ซอในงานต่างๆ อยู่ประมาณ ๗ ปี พ่อครูไชยลังกาได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้โดยไม่ปิดบัง ทั้งการขับซอ การประพันธ์เนื้อร้อง และเคล็ดลับต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับของประชาชน และศิลปินพื้นบ้านทั้งภาคเหนือ จนอายุได้ ๒๐ ปี ได้แยกตัวมาตั้งวงซอเองในนาม “วงคำผาย” และเล่นซอตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

องค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้
 
พ่อครูคำผาย เป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีความสามารถในการขับซอสูงยิ่ง มีปฏิภาณไหวพริบเชิงปฏิภาณกวีท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยม เป็นผู้ที่มีความจำดีเยี่ยม พ่อคำผายได้นำเอาพุทธประวัติ เทศน์มหาชาติมาประยุกต์ในการขับซอ ซึ่งพ่อครูคำผายก็ขับซอได้โดยถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ตกหล่น เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวจังหวัดน่านและประชาชนทั้งภาคเหนือเป็นอันมาก นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ ศิลปะสมัยใหม่เข้ากับการซอและให้เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัย แต่ก็ยังความเป็นล้านนาคือ หลังจากซอพิธีการเสร็จแล้ว จะมีเพลงลูกทุ่งสอดแทรก เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ช่างซอ (ผู้ร้องและผู้เล่น เครื่องดนตรี) คัดเลือกเฉพาะวัยรุ่นหน้าตาดีมาเล่น เพราะรูปร่างหน้าตาถือเป็นองค์ประกอบ
อย่างหนึ่งในการสร้างจุดสนใจพัฒนาการนั่งฟ้อน เป็นยืนฟ้อน เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความสวยงาม ของท่าฟ้อน โดยเฉพาะการรำ “ฟ้อนแง้น” ประกอบการซอนอกจาก
ความเชี่ยวชาญในเรื่อง การขับซอแล้ว พ่อครูคำผายยังมีความเชี่ยวชาญในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ เช่น การทำสะล้อ ซอ ซึง โดยพ่อครูคำผายได้ถ่ายทอดวิธีการ
เลือกสรรชนิดของไม้ที่มีคุณภาพเสียงที่ดี เช่น ไม้ขนุน ไม้สัก ไม้มะค่า ให้แก่ลูกศิษย์ และได้ถ่ายทอดวิธีการเล่นเครื่องดนตรีให้แก่ลูกศิษย์ เยาวชนและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่มีความสนใจ โดยการเขียนเอกสารเผยแพร่ เพื่อจัดเป็นการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย พ่อครูคำผาย เป็นผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ
สติปัญญา กำลังทรัพย์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำนุบำรุงวัดวาอาราม ตลอดจนอุทิศเวลาในการเผยแพร่และถ่ายทอดการขับซอ สู่ลูกศิษย์ อย่างไม่หวงแหนและปิดบัง เป็นบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้าน ภาษาและวรรณกรรม(การขับซอ) เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญา อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็น “ครูภูมิปัญญาไทย” เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทั้งในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒

การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
พ่อครูคำผายได้ใช้ซอเป็นสื่อในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับ ของประชาชนและส่วนราชการทั่วไปในจังหวัดน่านและจังหวัดในภาคเหนือดังนี้คือ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับราชการด้านจิตวิทยา โดยนำคณะซอไปเล่นตามหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ต่างๆ เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เช่น จังหวัดลำพูน แพร่ น่าน พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับเชิญเข้าสัมมนา อบรม เป็นวิทยากรให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันทางการศึกษา ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมในทุกๆ ด้าน

พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้นำพร้อมทั้งศิษย์ที่เป็นช่างซอหลายคน ร่วมกันจัดตั้ง “ ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านหัวนา” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
พ.ศ ๒๕๓๗ เป็นครูพิเศษของโรงเรียนน่านนคร สังกัดกรมสามัญศึกษา สอนดนตรีพื้นบ้านและการขับซอ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ทุกวันพฤหัสบดี จำนวน ๑๕ คน ปัจจุบันนักเรียนเหล่านี้ สามารถแสดงดนตรีพื้นบ้าน และขับซอได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน พ่อคำผาย จะมีอายุถึง ๙๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕)  แต่ยังขับซออยู่ และทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีให้กับเด็กรุ่นหลังทั้งในสถาบันการศึกษาและคนทั่วไป
นอกจากนี้พ่อครูคำผาย ยังมีบุคคลที่สนใจทั้งในจังหวัดน่าน และต่างจังหวัดมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก ซึ่งพ่อครูคำผายก็ได้สอนและถ่ายทอดความรู้ให้อย่างไม่ปิดบัง ทั้งการขับร้อง การประพันธ์เนื้อร้องเคล็ดลับต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง โดยใช้การสอนแบบตัวต่อตัว และได้มีการพาลูกศิษย์ไปออกงานในโอกาสต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงบน
เวทีเพื่อฝึกปฏิบัติ รู้จักการสังเกตและจดจำ เพื่อหาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับตน

 
 
 
 

นายถนอม  หลวงฤทธิ์   ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 2   / ศิลปินพื้นบ้าน  สะล้อ ซอ  ปิน

คำอธิบาย: D:\ข้อมูลกลาง\รูป\DSCF4374.JPG

ชื่อ  นายถนอม (สีมา)  หลวงฤทธิ์

ที่อยู่   บ้านเลขที่  102  หมู่ที่ 3  บ้านม่วงใหม่  ตำบลนาปัง  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ความรู้ความสามารถ 
เป็นลูกศิษย์ของพ่อครูคำผาย นุปิง  ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง  ต่อมาจึงตั้งวง สะล้อ ซอ ปิน ชื่อคณะซอสีมา นอกจากซอแล้ว ยังขับค่าวจ้อย เล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ  ปิน   และยังถ่ายทอดให้กับเยาวชน ผู้ที่สนใจ  เป็นวิทยากรการขับซอ  เป็นดีเจให้กับทาง สวท.น่าน

รางวัลภาคภูมิใจ   ได้รับการยกย่องเป็น “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น” จาก กระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 
 
นายภัทราวุฒิ  ธนะวงศ์   ภูมิปัญญาการทอผ้ามือลายโบราณพื้นเมืองน่าน  / ศิลปินพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ปิน

คำอธิบาย: D:\ข้อมูลกลาง\รูป\DSCF3739.JPG

ชื่อ  นายภัทราวุฒิ  ธนะวงศ์

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป  จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

ที่อยู่ บ้านเลขที่  ๑๓๑  หมู่ ๕  บ้านใหม่สันติสุข  ตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐

ความรู้ความสามารถ
-ทอผ้ามือลายโบราณพื้นเมืองน่าน
-สามารถประยุกต์ลายผ้าผสมผสานลายเก่าแบบโบราณ และลายสมัยใหม่ได้อย่างสวยงาม
-จัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ปิน  “คณะสัญชัย”

ผลงานดีเด่น รางวัลที่ได้รับ
๑.เป็นวิทยากรของหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษา ภายในจังหวัด
๒.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าทอมือลายโบราณพื้นเมืองน่าน  ระดับจังหวัดน่าน  พ.ศ. ๒๕๔๓ , ๒๕๔๔
๓.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๔๕
๔.ได้รับรางวัลที่ ๒  การประกวดผ้าทอมือ ประเภทผ้าหลบ  (ผ้าปูที่นอน) ของ สภาวัฒนธรรมกิ่งอำเภอภูเพียง
๕.ได้รับรางวัลที่ ๓  ในการประกวดผ้าทอมือชนิดซิ่นม่าน ระดับจังหวัด   พ.ศ. ๒๕๔๕

 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares