ข้อมูลทั่วไป อ.เฉลิมพระเกียรติ

 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอกรณีพิเศษ โดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2539 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยแยกตำบลห้วยโก๋น ออกจากอำเภอทุ่งช้าง และตำบลขุนน่าน ออกจากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัดน่าน มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง 138 กิโลเมตร เป็นอำเภอชายแดนที่มีพื้นที่ติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง ประมาณ 98 กิโลเมตร
อ.เฉลิมพระเกียรติ
พื้นที่และที่ตั้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 518.7 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนร้อยละ 89 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณร้อยละ 9 พื้นที่น้ำประมาณร้อยละ 2 พื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา และป่าผาแดง และเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของเม่น้ำน่าน
-ทิศเหนือ ติดกับ สปป.ลาว
-ทิศตะวันออก ติดกับ สปป.ลาว
-ทิศใต้ ติดกับ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอปัว จังหวัดน่าน

-ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 
การปกครอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 2 ตำบล 22 หมู่บ้าน ได้แก่
1.) ตำบลห้วยโก๋น มี 7 หมู่บ้าน 

2.) ตำบลขุนน่าน มี 15 หมู่บ้าน
-จำนวนหมู่บ้าน อพป. จำนวน 22 หมู่บ้าน
– หมู่บ้าน ปชด. จำนวน 7 หมู่บ้าน (บางหมู่บ้านเป็นทั้งบ้าน อพป./ ปชด.)
– องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

1.). อบต.ขุนน่าน มีพื้นที่ 332 ตร.กม. 

2.). อบต.ห้วยโก๋น มีพื้นที่ 186 ตร.กม.
 
ศาสนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่มีวัดในพื้นที่ มีแต่สำนักสงฆ์ มีสำนักสงฆ์ ๖ แห่ง แต่ส่วนมากจะไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา
ประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1 

ชาติพันธุ์ในพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าถิ่น (ลั้วะ) และมีเผ่าไทยลื้อ ขมุ เหาะ และพื้นเมือง ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามเชิงเขา หุบเขา และริมแม่น้ำน่าน
 
ข้อมูลจาก ผู้ประสานงานวัฒธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ(นายเพิ่มสุข เจ้ยทองศรี)
 
 
 
 
 
 
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/kieat/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares