ข้อมูลทั่วไป อ.แม่จริม

ประวัติอำเภอแม่จริม
 

  คำขวัญอำเภอแม่จริม

 
ล่องแก่งน้ำว้า ชาใบหม่อมรสดี เขียวขจีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุยอยหงส์
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
อ.แม่จริม

ประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
จากการให้ข้อมูลของนายเชิด  พรมทะนา ราษฎรบ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งได้สอบถามข้อมูลที่เล่าสืบต่อกันมาจากผู้สูงอายุ คือ แม่อุ้ยเฮือน อุตยะราช  อาจารย์ไหว  พรมสอน พ่ออุ้ยส่วน  พรมทะนา พ่ออุ้ยคำล้วน  กันชนะ พ่ออุ้ยสวน  สุทร  ทราบว่าเมืองบ่อว้า เริ่มมีการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. ๑๑๐๕  โดยพญาพรหมบัณฑิต ได้รวมกลุ่มจัดตั้งหมู่บ้านขึ้น ชื่อว่าบ้านพรหม ปกครองบ้านเมืองมาจนถึง พ.ศ. ๑๑๐๗  ร่วมกับครูบาค่อม  สร้างวัดพรหมขึ้น ส่วนพระธาตุยอยหงส์ ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๑๗๑๔  มีการซ่อมแซม โดยพญาอินต๊ะ  บุญเรือง ร่วมกับครูบาหลวง จากนครเวียงอินทร์ ในพ.ศ. ๒๔๐๕  ส่วนโรงเรียนบ้านพรหม ได้สร้างขึ้น ในพ.ศ.๒๔๓๕  โดยพญาอินต๊ะ บุญเรือง และพญาใจวงศ์สา พ่อเมืองร้าน  พ่อท้าวแสนปง พ่อเมืองเบี้ยว   นอกจากนั้น พญาอินต๊ะ บุญเรือง ยังได้ร่วมกับ ประชาชนสร้างวัดหนองแดงขึ้น ที่บ้านหนองแดง มีการตั้งแสน (กำนัน)  และต้าว (ผู้ใหญ่บ้าน ) ไปปกครองเมืองแทน เริ่มตั้งแต่แสนหลวง แสนโม่ง แสนรินทร์ แสนเขียน แสนหลวงใจ๋ แสนขันทะ แสนขุนสีพรม  แสนจุงทะนะ และแสนอักขระ ได้จัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้น  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่วัดพรหม     หลังจาก พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็นต้นมา แสนก็เปลี่ยนเป็นกำนัน  มีกำนันรส สุทโธ เป็นกำนันตำบลหนองแดง เป็นคนแรก อีกกระแสหนึ่งจากการสอบถามผู้สูงอายุอีกหลายท่านสันนิษฐานว่า พื้นที่บริเวณบ่อว้า นี้เป็นชนเผ่าเงี้ยว หรือ ม่าน อาศัยอยู่ก่อนแล้ว จึงมีเจ้าเมืองเกิดขึ้น และปกครองบ้านเมือง  ต่อมามีการอพยพของคนจากแหล่งต่างๆ เพื่อมาอาศัยที่ดินทำมาหากินตามลำน้ำ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีบ่อเกลือสินเธาว์ ซึ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตในสมัยนั้น

การอพยพของกลุ่มคนในอำเภอแม่จริม  จำแนกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
๑.ตำบลหนองแดง อพยพมาจาก อำเภอเมืองน่าน และอำเภอเวียงสา
๒.ตำบลหมอเมือง อพยพมาจากบ้านขึ่ง บ้านน้ำมวบ อำเภอเวียงสา และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงไชยบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านห้วยบง และบ้านบวกแรด
๓.ตำบลน้ำปาย อพยพมาจาก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านตาลชุม อำเภอเวียงสา และและจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงไชยบุรี
๔.ตำบลน้ำพาง อพยพมาจาก กลุ่มชนพื้นเมืองเดิม และชาวเขาเผ่าม้ง และลั๊วะ
๕.ตำบลแม่จริม อพยพมาจาก เมืองเชียงใหม่ เป็นต้น

 
 
ประวัติการก่อตั้งอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ท้องที่อำเภอแม่จริมเดิม มีชื่อว่า “บ่อว้า” (ขึ้นอยู่กับแขวงนครน่าน) ซึ่งหมายความรวมถึงทุกหมู่บ้านตำบล ในท้องที่นี้ มี ตำบลหมอเมือง ตำบลหนองแดง ตำบลพงษ์ ที่ได้ชื่อว่า “บ่อว้า” เพราะในท้องที่ดังกล่าวมีลำห้วยน้ำว้าไหลผ่าน โดยตลอดพื้นที่ และมีบ่อเกลือสินเธาว์อยู่ใกล้ ลำห้วยน้ำว้า ประชาชนมักจะเอาน้ำในบ่อมาต้มจนตกตะกอน เป็นเกลือสินเธาว์ (เกลือทราย) แล้วนำไปประกอบอาหาร และแลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการ     ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๐๘  นายชาญ  เวชเจริญ ( ปลัดจังหวัดน่านในขณะนั้น )  ได้ออกตรวจเยี่ยมราษฎร ในท้องที่อำเภอเมืองน่าน โดยเฉพาะในตำบลหมอเมือง ตำบลหนองแดง ตำบลพงษ์ ได้พิจารณา เห็นว่าทั้งสามตำบลนี้เป็นตำบลที่อยู่ไกลท้องที่ทุรกันดาร  และห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก ราษฎรยากจน และมีไข้ป่าชุกชุม มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรลาว มีเนื้อที่รวมประมาณ  ๑,๓๒๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๘๒๘,๑๒๕ ไร่  เจ้าหน้าที่มีโอกาสตรวจเยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุข ของราษฎรน้อยมาก เพราะทางคมนาคมไม่สะดวก ต้องเดินด้วยเท้าในฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝน เจ้าหน้าที่เข้าออกไม่ได้  เพราะมีลำน้ำห้วยหลายสายขวางกั้น  ซึ่งอาจเป็นการเสียหายในด้านการปกครอง ประกอบกับหมู่บ้านดังกล่าวมีโอกาสที่จะเจริญในอนาคต เพราะราษฎรอาศัยอยู่กันหนาแน่นมาก และมีพื้นที่ทำมาหากินได้ โดยเฉพาะมีทรัพยากรทางธรรมชาติ และสินค้าพื้นเมือง พอที่จะยกระดับการครองชีพของราษฎร สามตำบลดังกล่าว นี้ให้ดียิ่งขึ้น จึงแนะนำประชุมชี้แจงร่วมกับทางอำเภอเมืองน่าน  รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ขอจัดตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอแม่จริมขึ้น ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
กระทรวงมหาดไทย ประกาศตั้งกิ่งอำเภอแม่จริม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๑๒ ณ บ้านนาคา หมู่4 ตำบลหนองแดง  มีอาณาเขตการปกครอง ๓ ตำบล คือ ตำบลหนองแดง ตำบลหมอเมือง  และตำบลพงษ์  เหตุที่เปลี่ยนชื่อจาก “บ่อว้า” เป็น “แม่จริม” เพราะสถานที่ที่ตั้งกิ่งอำเภอแม่จริมอยู่ริมแม่น้ำแม่จริม และแม่น้ำแม่จริมนี้เป็นแม่น้ำสายเดียวที่ราษฎรทุกตำบลได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก และอุปโภค ดังเสมือนเป็นเส้นโลหิต ของกิ่งอำเภอที่ตั้งใหม่นี้ และแม่น้ำสายนี้ไหลลงสู้น้ำว้า และลงสู่แม่น้ำน่าน ซึ่งชาวบ้านถือกันว่าถ้าตั้งชื่อแล้วย่อมเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความเจริญสืบไป
ต่อมา ได้รับการยกฐานะเป็น “ อำเภอแม่จริม” เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๐  และได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยแยกตำบลน้ำปาย และตำบลน้ำพางออกจากตำบลหมอเมือง และได้แยกตำบลแม่จริม ออกจากตำบลหนองแดง ส่วนตำบลพงษ์นั้น ได้กลับไปขึ้นในเขตปกครองของ กิ่งอำเภอสันติสุข ดังนั้นอำเภอแม่จริมจึงมีเขตการปกครอง 5 ตำบล  คือ ตำบลแม่จริม  ตำบลหนองแดง  ตำบลหมอเมือง  ตำบลน้ำปาย  และตำบลน้ำพาง ตามพระราชกฤษฎีการและพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  94  ตอนที่  31  ลงวันที่  12  เมษายน  2520  โดยมีนายภักดี  ชมภูมิ่ง  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอแม่จริม”  ได้จัดงานเปิดป้ายอำเภอแม่จริมขึ้นในวันที่  ๒๖ – ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๒๑ ก่อนหน้านี้ผู้รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ  ได้เตรียมงานพิธีเปิดป้ายไว้อย่างเรียบร้อย โดยจัดทำป้ายชื่ออำเภอขนาดมาตรฐานและ
นำไปถวายต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๒๑  พระองค์เสด็จเปิดป้ายโรงเรียนที่พระราชทาน  ชื่อว่า  โรงเรียนมิตรมวลชน
๓  ตำบลหมอเมือง  เพื่อให้พระองค์ท่านทรงเจิมป้ายที่ว่าการอำเภอแม่จริมไว้เป็นที่ระลึกแล้วนำป้ายประดิษฐ์ไว้ที่หน้ามุขที่ว่าการอำเภอตราบทุกวันนี้
 
 
การต่อสู้ป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ 
อำเภอแม่จริมเป็นอำเภอชายแดน  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในปี  ๒๕๑๔  พบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  (ผกค.)  เริ่มดำเนินการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลไทยและต่างชาติ  ทำให้อำเภอแม่จริมต้องประสบภัยจากลัทธิการก่อการร้าย  อำเภอแม่จริมกลายเป็นดินแดนสีชมพูและได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
พ.ศ. ๒๕๑๘  หัวหน้าหน่วยคอมมิวนิสต์  ชื่อ นายปะริมัว  และนายคำมีวัง  พาสมัครพรรคพวกนำอาวุธเข้ามามอบตัวมอบอาวุธให้แก่ทางราชการ  ขณะเดียวกันชาวเขาเผ่าม้งก็ได้อพยพมาจากชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  แขวงเมืองไชยบุรี  เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณบ้านน้ำปูน  น้ำลาน  น้ำแนะ  มาปักหลักอาศัยอยู่ข้างถนนประมาณ  ๗๐,๐๐๐ – ๘,๐๐๐  คน  องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์อพยพขึ้นที่ศูนย์สบตวง  อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแดง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๔ กิโลเมตร อยู่บนดอยสบตวง    ใน  พ.ศ. ๒๕๒๐  คอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่งได้เข้าโจมตีฐาน   ตชด.  บ้านน้ำปูน  น้ำพาง  มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือด  มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคน  ประชาชนที่ช่วยสู้รบและเสียชีวิต  ระหว่างการต่อสู้  ๒  คน  ได้แก่  นายสนิท  นันใจ และนายวิเชียร  เขื่อนจักร  นอกจากนั้นได้พาประชาชนและจับอาสาสมัครรักษาดินแดนจากฐานน้ำพาง  ส่วนหนึ่งไปกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ในป่า ยุยงให้ร้ายการปฏิบัติงานของรัฐบาลและ
ข้าราชการเป็นเวลาครึ่งวันแล้วจึงปล่อยกลับมา  หลังจากนั้นฝ่ายรัฐบาลจึงได้ต่อสู้ยึดพื้นที่คืนในสมัยนายภักดี  ชมภูมิ่งเป็นนายอำเภอ
คอมมิวนิสต์  อีกกลุ่มหนึ่งได้โจมตีฐานอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ประจำอยู่บ้านตอง  ทหารไทยจากฐานบ้านแคว้ง  พร้อมด้วยกำลังจากอำเภอแม่จริมโดยการนำของนายอำเภอ ภักดี  ชมภูมิ่ง  จะเข้าไปช่วยเหลือ  ระหว่างการเดินทางถูกคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีทหารที่ห้วยน้ำรินเสียชีวิต  จำนวน  21  คน  ปัจจุบันได้มีการสร้างศาลผี  (ศาลา)  ไว้เป็นอนุสรณ์ ตั้งอยู่ข้างถนน หมู่บ้านฝาย ตำบลแม่จริม
 
 
สภาพภูมิศาสตร์  ที่ตั้ง  และอาณาเขตติดต่อ 
               อำเภอแม่จริม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน  อยู่ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ ๓๘  กิโลเมตร เส้นทางหลวง หมายเลข ๑๑๖๘ และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๐๖ กิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ ๖๕๐ เมตร เป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ           ติดต่อกับอำเภอสันติสุขและอำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่านและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน
 
 
แหล่งข้อมูล นางสาววริศรา บุญซื่อ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอแม่จริม
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/rim/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญอำเภอแม่จริม
 
 
 
ประเพณีถวายทานสลากภัตรวัดพระธาตุยอยหงส์และวัดหมอเมือง จะดำเนินการในช่วงออกพรรษา ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

 
 
 
 
 
 
 

ประเพณีหกเป็งไหว้พระธาตุยอยหงส์

ความเป็นมา
เนื่องด้วยวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันเป็นสิริมงคลดิถีคล้ายวันแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระอรหันต์สาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งล้วนเป็นเอหิภิกขุ   คือ บวชจากพระพุทธองค์ซึ่งพุทธศาสนิกชนถือเป็นอภิลักขิตกาลมหามงคลสมัยที่ควรแก่การประกอบคุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป ดังนั้นอำเภอแม่จริมร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่จริม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จริม  จึงได้จัด
ประเพณีหกเป็งไหว้สาพระธาตุยอยหงส์
 
ประวัติพระธาตุยอยหงส์
พระธาตุยอยหงส์ เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่จริม ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพรหม  ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นสถานที่สักการะบูชาของชาวอำเภอแม่จริม  และประชาชนทั่วไป

ตามประวัติได้มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า พระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๑๗๑๔ หรือ  จุลสักราช ๖๓๓  จากตำนานได้เล่าว่ามีหงส์ตัวหนึ่งได้คาบเอาทองตราชูชั่งบินวนเวียนอยู่บนยอดเขา
สามรอบแล้วก็เอายอยคำตราชูชั่งนั้นปล่อยลงตรงยอดเขานี้ หลังจากนั้นเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก เมื่อฝนฟ้าสงบลง ได้มีช้างป่าโคลงหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยตัว ได้เดินวนเวียนและ
เหยียบพื้นดินบริเวณ ยอดเขานี้จนราบเตียน

จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดนิมิตรปรากฏ แก่ครูบาคล่อม พระเถรานุเถระผู้ทรงศีลที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมได้ชักชวนให้ชาวบ้านปฏิบัติธรรม รักษาศีล รักษาอุโบสถ ขึ้นมาบนยอดเขานี้ และได้พบกับยอยคำวางอยู่บนจอมปลวกจึงพากันคิดริเริ่มที่จะก่อสร้างองค์พระเจดีย์ครอบยอยคำนั้นไว้ จึงตั้งชื่อว่า“ พระธาตุยอยหงส์ ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาเมื่อปีจุลศักราช ๖๘๓ พ.ศ. ๑๗๖๔ ได้มีครูบาอริยวังโส ได้จาริกมาจากเมืองเชียงตุง สหภาพพม่า พร้อมคณะศรัทธาชาวอำเภอแม่จริม ได้พากันก่อสร้างพระธาตุให้มี ขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งฉาบปูนปิดทองคำเปลว
ในขณะที่ดำเนินการปิดทองคำเปลว ได้เกิดฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงได้พัดพาเอาทองคำเปลวแผ่นหนึ่งไปตกที่เนินเขาบริเวณบ้านน้ำพาง จึงได้สร้างเจดีย์ครอบทองคำเปลวแผ่นนั้นไว้ได้ให้ชื่อว่า “ เจดีย์พระธาตุคำปลิว ” จนถึงทุกวันนี้

 
กิจกรรมที่ดำเนินการ
  • เทศน์มหาชาติ
  • ทำบุญตักบาตร
  • ขบวนแห่ครัวตานล้านนา
  • ประกวดตั๋วเมืองล้านนา
  • เวียนเทียน
  • แข่งขันบั้งไฟดอก
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม
 
ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่จัดงาน
จัดช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ณ วัดพระธาตุยอยหงส์ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 

โครงการประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระธาตุศรีสองเมืองแก้วทันใจ

ประวัติพระธาตุศรีสองเมืองแก้วทันใจ
พระธาตุศรีสองเมืองแก้วทันใจ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำอำเภอแม่จริมที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชาวอำเภอแม่จริม  และอำเภอ สันติสุข และเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระธาตุศรีสองเมืองและส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองพระธาตุในช่วงเทศกาล วิสาขบบูชา ภายใต้โครงการประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระธาตุศรีสองเมืองประจำปี ๒๕๕๖
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ
พิธีทำบุญตักบาตร เทศก์ ๑ กัณฑ์
-กิจกรรมปฏิบัติธรรม
-ขบวนแห่ครัวทานในแต่ละหมู่บ้าน
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน
-กิจกรรมการเวียนเทียน
 
ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่ดำเนินการ
ดำเนินการในวันวิสาขบูชาของทุกปี ณ วัดพระธาตุศรีสองเมืองแก้วทันใจ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล นางสาววริศรา บุญซื่อ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอแม่จริม

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/rim/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

รายชื่อศาสนสถาน อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
๑. วัดนาคา  ตำบลหนองแดง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๒. วัดแคว้ง  ตำบลหนองแดง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๓. วัดพรหมตำบลหนองแดง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๔. วัดพระธาตุยอยหงส์ ตำบลหนองแดง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๕. วัดหนองแดง ตำบลหนองแดง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๖. วัดหมอเมือง  ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๗. วัดห้วยซ้อ  ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๘. อารามสงฆ์บวกแรด ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๙. วัดนาเซีย  ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๐. วัดก้อ  ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๑. วัดนาหมัน ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๒. วัดตอง ตำบลแม่จริม  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๓. วัดน้ำปาย ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๔. สำนักสงฆ์ป่าสัก ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๕. สำนักสงฆ์กิ่วกอก ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๖. วัดน้ำพาง  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๗. วัดน้ำปุ๊  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๘. สำนักสงฆ์ธรรมจาริกน้ำว้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๑๙. วัดน้ำลาน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
๒๐. วัดน้ำปูน  ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
 
 
แหล่งข้อมูล นางสาววริศรา บุญซื่อ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอแม่จริม

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/rim/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

 – พระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร  เจ้าคณะอำเภอแม่จริม  วัดนาคา อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 – พระครูพิพิธนันทคุณ  เจ้าคณะตำบลหมอเมือง วัดห้วยซ้อ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 – นายทินกร  ชัยดี  นายอำเภอแม่จริม
 – นายบุญเฑียร ขัติเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมอำเภอแม่จริม
 – นายอิ่นแก้ว  พรหมสกุลปัญญา  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่จริม

 
 
แหล่งข้อมูล นางสาววริศรา บุญซื่อ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอแม่จริม

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/rim/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
   
๑. นายสมบูรณ์ ทาพันธ์  หมู่ที่ ๒   ภูมิปัญญาการสู่ขวัญ
๒. นายสวัสดิ์  เขื่อนจักร  หมูที่ ๒ ภูมิปัญญาการจักสาน
๓. นายยื่น  ธรรมรักษา  หมู่ที่ ๓ ภูมิปัญญาการจักสาน /สู่ขวัญ
๔. นายถา ยอดยา หมู่ที่ ๔   ภูมิปัญญาหมอตำแย /การจักสาน
๕. นางสาวศรีคำ  ยอดยา หมู่ที่ ๔ ภูมิปัญญาการทอผ้า  เก็บลายผ้าทอ
๖. นายจันทร์  ขุนว้า  หมู่ที่ ๕  ภูมิปัญญาการตีเหล็ก /จักสาน
๗. นายบุญส่ง  ประทอง หมู่ที่ ๗ ภูมิปัญญาการจักสาน /การสู่ขวัญ
๘. นายจือคาย  แซ่โซ้ง  หูม่ที่ ๙ การลงผีชนเผ่าม้ง
๙. นายฉายว่าง  พงศ์ชัยอนันต์ หมู่ที่ ๙ ดนตรีพื้นบ้าน (ชนเผ่าม้ง )
๑๐.นายแต่ง แซ่โซ้ง หมู่ที่ ๙ ภูมิปัญญาการตีเครื่องเงิน การแกะสลักไม้
๑๑.นายใจ  นันต๊ะปิน     ภูมิปัญญาการจักสาน
๑๒.นางสุพรรณ์  ธรรมรักษา    ภูมิปัญญาการทอผ้าบ้านน้ำพาง
๑๓.นายบุญเสริม ชัยโลกา  การสู่ขวัญ

 

รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่๑
๑.  นายทองดี  พรมอิทธิ             ที่อยู่  ๖๖   หมู่ที่ ๑         ภูมิปัญญา หมอสมุนไพรพื้นบ้าน
๒.  นายสวาท  วงค์หลอบ            ที่อยู่   ๒๖  หมู่ที่ ๑         ภูมิปัญญา  หมอสมุนไพรพื้นบ้าน
๓.  นายเหลา  ฝั้นอินทา              ที่อยู่   ๔๙  หมู่ที่ ๑        ภูมิปัญญา  หมอสมุนไพรพื้นบ้าน
 
๔.  นายทองดี  พรมอิทธิ             ที่อยู่  ๖๖  หมู่ที่ ๑         ภูมิปัญญา อาจารย์วัด  ผู้นำทางศาสนา
๕.  นายก๋าวิชัย  อุตยะราช           ที่อยู่   ๓๘  หมู่ที่ ๑       ภูมิปัญญาหมอสู่ขวัญ
๖.  นายจรัส  พรมทะนา              ที่อยู่  ๓๕ หมู่ที่ ๑         ภูมิปัญญาผู้อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๗.  นายศรี  นนถี                      ที่อยู่  ๑๐   หมู่ที่  ๑        ภูมิปัญญา  ช่างไม้  จักสาน
๘.  นายจรัส  พรมทะนา             ที่อยู่  ๓๕  หมู่ที่  ๑        ภูมิปัญญา  จักสาน
๙.  นายสกุล  พรมี                    ที่อยู่  ๔๕  หมู่ที่  ๑        ภูมิปัญญา  ช่างไม้
๑๐.  นายบุญช่วย  ศรีเกตุ           ที่อยู่  ๑๔  หมู่ที่  ๑        ภูมิปัญญา  ช่างไม้  ช่างปูน
๑๑.  นายทรง  ก้ออิสละ                 ที่อยู่  ๔๑  หมู่ที่  ๑          ภูมิปัญญา  จักสาน
๑๒.  นายโต  ก้อสละ                     ที่อยู่  ๓๕ หมู่ที่  ๑          ภูมิปัญญา  ช่างแกะสลัก
๑๓.  นายแสวง  ก้อวงค์                 ที่อยู่  ๒๐  หมู่ที่  ๑          ภูมิปัญญาหัตถกรรม / จักสาน
๑๔.  นายอิ่นแก้ว  กันชนะ              ที่อยู่  ๕    หมู่ที่  ๑          ภูมิปัญญา ทอผ้า
๑๕.  นางคำมล  ก้อเฝือ                 ที่อยู่  ๗    หมู่ที่  ๑          ภูมิปัญญา ถนอมอาหาร
๑๖.  นางสมใจ  นันต๊ะวงค์              ที่อยู่  ๒๖/๑  หมู่ที่  ๑       ภูมิปัญญา ถนอมอาหาร
๑๗.  นายพิจักร  พิทะยะ                ที่อยู่      หมู่ที่  ๑            ภูมิปัญญา ไสยศาสตร์
๑๘.  นายบุญเรือง  เขื่อนจันน่าน     ที่อยู่  ๗๗ หมู่ที่  ๑           ภูมิปัญญา  ไสยศาสตร์
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่๒
๑.  นายสม  แคว้งอินทร์           ที่อยู่  ๑    หมู่ที่ ๒        ภูมิปัญญา  หมอสู่ขวัญ
๒.  นายค่าย  คำอินสม            ที่อยู่  ๒๑  หมู่ที่ ๒         ภูมิปัญญา  หมอสู่ขวัญ
๓.  นายคำตั๋น  คำหล่อ            ที่อยู่  ๑๒  หมู่ที่ ๒         ภูมิปัญญา หมอสู่ขวัญ
๔.  นางพัชรินทร์  คำหล่อ        ที่อยู่  ๘๗  หมู่ที่ ๒        ภูมิปัญญา  แพทย์แผนไทย
๕.  นายสอย  กันคำ               ที่อยู่  ๕๒  หมู่ที่ ๒        ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง
๖.  นายทองคำ  แคว้งใจ         ที่อยู่  ๒๖  หมู่ที่ ๒         ภูมิปัญญา  ทำบายศรีสู่ขวัญ
๗.  นางบัวคำ  วงค์พุทธคำ       ที่อยู่  ๒๘ หมู่ที่ ๒         ภูมิปัญญา  ครูสอนปั้นหม้อ
๘.  กลุ่มสตรีทอผ้า   ภูมิปัญญาทอผ้า
๙.  กลุ่มจักรสานผู้สูงอายุ     ภูมิปัญญา  หัตถกรรม / จักสาน
 
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่ ๓
๑.  นายอิ่นแก้ว  พรหมสกุลปัญญา   ที่อยู่  ๑๕   หมู่ที่ ๓      ภูมิปัญญา  หมอพื้นบ้าน
๒.  นายบุญเสริม  ไชยโลกา ที่อยู่  ๑๐ หมู่ที่ ๓     ภูมิปัญญา  หมอพื้นบ้าน
๓.  นายเสาร์  นันชยากุล    ที่อยู่  ๑๓ หมู่ที่ ๓     ภูมิปัญญา  หมอพื้นบ้าน
๔.  นายเสาร์  นันชยากุล          ที่อยู่  ๑๓  หมู่ที่ ๓    ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง
๕.  นายอินตา  พรมไชยา         ที่อยู่  ๔๑  หมู่ที่ ๓    ภูมิปัญญา  ปิน  สะล้อ
๖.  เยาวชนบ้านดง      ที่อยู่ ๓๒ หมู่ที่ ๓    ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง
๗.  นายเฉลิม  สุทโธ    ที่อยู่  ๖   หมู่ที่ ๓   ภูมิปัญญา  ทอผ้า
๘.  นายศรีจันทร์  พรมไชยวงค์    ที่อยู่ ๓๓ หมู่ที่ ๓  ภูมิปัญญา  จักสาน
๙.  นายอินตา  พรมไชยา    ที่อยู่ ๔๑ หมู่ที่ ๓   ภูมิปัญญา  จักสาน
๑๐.  นายอิ่นแก้ว  พรมสกุลปัญญา     ที่อยู่  ๑๕   หมู่ที่ ๓  ภูมิปัญญา  ไสยศาสตร์
๑๑.  นายบุญเสริม  ไชยโลกา     ที่อยู่  ๑๐    หมู่ที่ ๓  ภูมิปัญญา  ไสยศาสตร์
๑๒. นายเสาร์  นันชยากุล    ที่อยู่  ๑๓   หมู่ที่ ๓  ภูมิปัญญา  ไสยศาสตร์
 
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่ ๔
๑.  นายต๊ะ  สิทธิกา      ที่อยู่  ๑๑๒ หมู่ที่ ๔        ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง
๒.  นายสม  ถาวันมา   ที่อยู่  ๑๕๘ หมู่ที่ ๔         ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง
๓.  นางใบ  นวลอนงค์   ที่อยู่  ๒๙   หมู่ที่ ๔        ภูมิปัญญา  จ้อยซอ
๔.  นายพิศาล  ดวงใย   ที่อยู่  ๔๙   หมู่ที่ ๔        ภูมิปัญญา  ช่างไม้
๕.  นายสวัสดิ์  ทาพันธ์    ที่อยู่  ๑๘๑ หมู่ที่ ๔       ภูมิปัญญา  ช่างไม้
๖.  นายนิตย์  ทะนันไชย  ที่อยู่ ๒๒  หมู่ที่  ๔        ภูมิปัญญา  ทำขนม
๗.  นายถวิล  วิชาศิลป์    ที่อยู่  ๔๙ หมู่ที่ ๔          ภูมิปัญญา  หมอสู่ขวัญ
๘.  นายบุญเฑียร  ถาวันมา    ที่อยู่ ๑๔ หมู่ที่ ๔     ภูมิปัญญา หมอสู่ขวัญ
๙.  นายอุดม  วงค์หลอบ       ที่อยู่ ๑๒ หมู่ที่ ๔      ภูมิปัญญา  หมอสู่ขวัญ
 
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่๕
๑.  นายสิงทอง  พรมคำอ้าย  ที่อยู่  ๒ หมู่ที่ ๕    ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง
๒.  นายต้น  มูลมา     ที่อยู่  ๑๕  หมู่ที่ ๕   ภูมิปัญญา  ทำเฟอร์นิเจอร์
๓.  นางปั่น  ขัติเนตร   ที่อยู่  ๓    หมู่ที่ ๕   ภูมิปัญญา  ทอผ้า
๔.  กลุ่มแม่บ้านหนองแดง  ที่อยู่  บ้านหนองแดง  ภูมิปัญญา  การทำหน่อไม้อัดปี๊บ
๕.  นายสิงห์ทอง  พรมคำอ้าย      ที่อยู่  ๒ หมู่ที่ ๕  ภูมิปัญญา  หมอสู่ขวัญ
๖.  นายศรีมูล  กายา   ที่อยู่  ๑๒  หมู่ที่  ๕ ภูมิปัญญา  หมอสู่ขวัญ
 
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่๖
๑.  นางเพ็ญศรี  ยศมุมเรือง   ที่อยู่  ๘๒  หมู่ที่ ๖ ต.หนองแดง    มีความรู้เรื่อง  การนวด
๒.  นายเพลิน  แคว้งใจ         ที่อยู่  ๙๒   หมู่ที่ ๖  ต.หนองแดง  มีความรู้เรื่อง  ช่างไม้
๓.  นายมนู  ยอดยา             ที่อยู่  ๙๕   หมู่ที่ ๖  ต.หนองแดง  มีความรู้เรื่อง  ช่างไม้
๔.  นางกันต์ฤทัย  คำอินสม    ที่อยู่  ๑๐๖  หมู่ที่ ๖  ต.หนองแดง มีความรู้เรื่อง  การถักตอก
 
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่๗
๑.  นายเมืองคำ  พรมคำอ้าย        ที่อยู่  ๖๑  หมู่ที่ ๗           ภูมิปัญญา ผู้รู้สมุนไพร
๒.  นายสมคิด  ทองมณีรัตน์        ที่อยู่  ๙๓  หมู่ที่ ๗           ภูมิปัญญา  สู่ขวัญ
๓.  นายยืน  ปาละทอง                ที่อยู่  ๗๔ หมู่ที่ ๗           ภูมิปัญญา  ผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมสะล้อ ซอ ซึง
๔.  นายตัน  กายา                       ที่อยู่ ๕๕  หมู่ที่  ๗         ภูมิปัญญา  จักสาน
๕.  นายแก้ว  กายา                     ที่อยู่ ๕๒ หมู่ที่  ๗          ภูมิปัญญา  จักสาน
๖.  นางเหมย  วงค์พุทธคำ           ที่อยู่ ๕๐  หมู่ที่  ๗           ภูมิปัญญา  จักสาน
 
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่๙
๑.  นายตงยี   พงศาวิภารัตน์        ที่อยู่  ๑๖๐   หมู่ที่ ๙  ภูมิปัญญา  ผู้รู้พืชสมุนไพร
๒.  นางว่า  แซ่ว่าง                     ที่อยู่  ๒๖    หมู่ที่ ๙   ภูมิปัญญา  หมอตำแย
๓.  นางชีวา  แซ่ว่าง                   ที่อยู่  ๑๐๘  หมู่ที่ ๙   ภูมิปัญญา  หมอตำแย
๔.  นายหว่าแม่ง  พงศาวิภารัตน์   ที่อยู่  ๑๔๘ หมู่ที่ ๙  ภูมิปัญญา  ผู้อนุรักษ์ประเพณีเจ้าที่ของหมู่บ้าน
๕.  นายฉัวเซ้ง  แซ่ว่าง     ที่อยู่  ๑๓๗ หมู่ที่ ๙         ภูมิปัญญา  ผู้อนุรักษ์ประเพณีเจ้าที่ของหมู่บ้าน
๖.  นางเลีย  แซ่ว่าง                   ที่อยู่ ๔๓    หมู่ที่  ๙   ภูมิปัญญา  ปักผ้า
๗.  นายหว่าแม่ง  พงศาวิภารัตน์   ที่อยู่  ๑๔๘ หมู่ที่ ๙    ภูมิปัญญา  ตีเหล็ก
๘.  นายนา  แซ่ว่าง                   ที่อยู่  ๑๔๙  หมู่ที่ ๙   ภูมิปัญญา  จักสาน
 
 
ตำบลหนองแดง หมู่ที่ ๑๐
๑.  นายฤทธิ์  บุญอินทร์               ที่อยู่  ๑๘  หมู่ที่ ๑๐       ภูมิปัญญา  หมอผี
๒.  นายจันทร์เติง  ใจปิง              ที่อยู่  ๒๑  หมู่ที่ ๑๐       ภูมิปัญญา  หมอผี
๓.  นายหงษ์ทอง  พงษ์พรวิวัฒน์  ที่อยู่  ๗     หมู่ที่ ๑๐       ภูมิปัญญา  หมอผี
๔.  นายปา  บุญอินทร์                ที่อยู่  ๓๕ หมู่ที่ ๑๐        ภูมิปัญญา  ประเพณีเจ้าที่ของหมู่บ้าน
๑.  นางสม  บุญอินทร์                 ที่อยู่ ๑๗   หมู่ที่  ๑๐      ภูมิปัญญา  ทอผ้า
๒.  นางแจ่ม  บุญอินทร์               ที่อยู่ ๑๐   หมู่ที่  ๑๐       ภูมิปัญญา  ทอผ้า
๓.  นางเต้ย  บุญอินทร์                ที่อยู่ ๓๓  หมู่ที่  ๑๐       ภูมิปัญญา  จักสาน
 
รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

การศึกษา

ความรู้ด้าน

ที่อยู่

นายเสวียน  สุทธิไสย

๔๓

ป.๔

จักรสาน

๔๐/๑ ม.๑ ต.หมอเมือง

นายเลื่อน  กันใจมา

๖๒

ป.๔

ดนตรีพื้นบ้าน

๕๙ ม.๑ ต.หมอเมือง

นายเวทย์  สุทธิไสย

๖๕

ม.ต้น

ดนตรีพื้นบ้าน

๒ ม.๑ ต.หมอเมือง

นายศรีลัย  คำเฟื่องฟู

๕๒

ป.๔

ตีเหล็ก

๓๖ ม.๒ ต.หมอเมือง

นายยศ  พรมเกษา

๗๕

ป.๔

จักรสาน

๑๐ ม.๒ ต.หมอเมือง

นายปัน  ไชยศิริ

๗๕

ป.๔

หมอสู่ขวัญ

๕๔ ม.๓ ต.หมอเมือง

นายจำลอง  กามินทร์

๗๖

ป.๔

หมอสู่ขวัญ

๖๐ ม.๓ ต.หมอเมือง

นายใจ  นันต๊ะปิน

๗๓

ป.๔

จักรสาน

๑๔ ม.๔ ต.หมอเมือง

นายจันทร์  คำหล่อ

๗๔

ป.๔

หมอสู่ขวัญ

๕๓ ม.๔ ต.หมอเมือง

๑๐

นายยก  พรมเกศา

๕๔

ป.๔

หมอสู่ขวัญ

๕๒ ม.๕ ต.หมอเมือง

๑๑

นายอินเปรื่อง  อินตุ้ย

๖๐

ป.๖

การจักสาน

๘ ม.๖ ต.หมอเมือง

๑๒

นายมัง  พรมเกศา

๖๒

ป.๔

ตีเหล็ก

๑๒ ม.๖ ต.หมอเมือง
 

 

รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
ตำบลแม่จริม หมู่ที่๑
๑.  นายเด่น  กันทะใจ                 ที่อยู่  ๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่จริม  ภูมิปัญญา    สมุนไพร
๑.  นายเจนบดินทร์  ก้อเฝือ         ที่อยู่  ๑๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลแม่จริม  ภูมิปัญญา ซึง 
๒.  นายบุญศรี  ก้อสละ               ที่อยู่  ๔๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลแม่จริม   ภูมิปัญญา ซอ
๓.  นายมูล  แคว้งใจ                  ที่อยู่  ๑๗  หมู่ที่ ๑  ตำบลแม่จริม  ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง 
๑.  นายทรง  ก้ออิสละ                ที่อยู่  ๔๑  หมู่ที่  ๑  ภูมิปัญญาจักสาน 
๒.  นายโต  ก้อสละ                   ที่อยู่  ๓๕ หมู่ที่  ๑   ภูมิปัญญาช่างแกะสลัก
๓.  นายแสวง  ก้อวงค์                ที่อยู่  ๒๐  หมู่ที่  ๑   ภูมิปัญญาหัตถกรรม / จักสาน 
๔.  นายอิ่นแก้ว  กันชนะ             ที่อยู่  ๕    หมู่ที่  ๑   ภูมิปัญญาทอผ้า
๑.  นางคำมล  ก้อเฝือ                ที่อยู่  7    หมู่ที่  ๑    ภูมิปัญญา ถนอมอาหาร
๒.  นางสมใจ  นันต๊ะวงค์             ที่ี่อยู่  26/1  หมู่ที่  ๑  ภูมิปัญญาถนอมอาหาร 
๑.  นายพิจักร  พิทะยะ               ที่อยู่      หมู่ที่  ๑       ภูมิปัญญาไสยศาสตร์ 
๒.  นายบุญเรือง  เขื่อนจันน่าน     ที่อยู่  ๗๗ หมู่ที่  ๑     ภูมิปัญญาไสยศาสตร์
 
 
ตำบลแม่จริม หมู่ที่ ๒
๑.  นายบุญถึง  ก้อสละ               ที่อยู่  ๖๖ หมู่ที่ ๒   ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้านสมุนไพร 
๒.  นายมูล  ก้อชนะ                    ที่อยู่  ๔๐ หมู่ที่ ๒  ภูมิปัญญา  สมุนไพร
๓.  นางสมหมาย  อุตยะราช         ที่อยู่  ๖๗ หมู่ที่ ๒   ภูมิปัญญา  แพทย์แผนไทย
๑.  นายมูล  กันชนะ                    ที่อยู่  ๓๔  หมู่ที่ ๒  ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง 
๒.  นายบุญยิ่ง  กันชนะ               ที่อยู่  ๔๗  หมู่ที่ ๒  ภูมิปัญญา  ซึง 
๓.  นายล้วน  ก้อมะโน                 ที่อยู่  ๕๒  หมู่ที่ ๒  ภูมิปัญญา ซอ
๑.  นายยัง  กันชนะ                    ที่อยู่  ๑๐  หมู่ที่  ๒   ภูมิปัญญา  จักสาน
๒.  นายมูล  กันชนะ                    ที่อยู่  ๓๔ หมู่ที่  ๒   ภูมิปัญญา  ช่างไม้
๓.  นายรวม  สมทอง                   ที่อยู่  ๔๕ หมู่ที่  ๒  ภูมิปัญญา ช่างแกะสลัก
๑.  นายบุญถึง  ก้อสละ               ที่อยู่  ๓๗ หมู่ที่  ๒    ภูมิปัญญา ไสยศาสตร์
๒.  นายยัง  กันชนะ                    ที่อยู่  ๑๐  หมู่ที่  ๒   ภูมิปัญญาไสยศาสตร์
4.  นางมุ่ย  กันชนะ                     ที่อยู่  ๑๙  หมู่ที่  ๒  ภูมิปัญญา ไสยศาสตร์
 
 
ตำบลแม่จริม หมู่ที่๓
๑.  นายสมบูรณ์  พรมคำอ้าย       ที่อยู่  ๒๕ หมู่ที่ ๓ ภูมิปัญญา   หมอยาสมุนไพร 
๒.  นายน้อย  ดวงแก้ว               ที่อยู่  ๑๔  หมู่ที่ ๓   ภูมิปัญญา  หมอยาพื้นบ้าน 
๓.  นายทอง  ก้อสละ                ที่อยู่  ๒๖  หมู่ที่ ๓    ภูมิปัญญา หมอยาพื้นบ้าน
๑.  นายสม  ชัยชนะ                  ที่อยู่  ๒๐  หมู่ที่ ๓  ภูมิปัญญา   ฟ้อนเจิง
 
 
ตำบลแม่จริม หมู่ที่๔
๑. นางศศิธร  สุริยา                   ที่อยู่     หมู่ที่ ๔  ภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย
๒. นายก่ำ  การี                        ที่อยู่     หมู่ที่ ๔ ภูมิปัญญา   แพทย์แผนไทย 
๓. นายมิตร  ฝั้นพรมมินทร์          ที่อยู่     หมู่ที่ ๔  ภูมิปัญญา  สะล้อ  ซอ  ซึง 
๔. นายรัตน์  สมทอง                 ที่อยู่     หมู่ที่ ๔  ภูมิปัญญาซึง 
๕. นายแอ  วงค์พุทธคำ              ที่อยู่     หมู่ที่ ๔  ภูมิปัญญาซอ 
๖.  นายทอน  วิชาเป็ง                ที่อยู่     หมู่ที่  ๔  ภูมิปัญญา จักสาน 
๗. นายผดุง  เมืองหล้า               ที่อยู่     หมู่ที่  ๔  ภูมิปัญญา  ช่างไม้
๘. นายหมื่น  ทองอินทร์             ที่อยู่     หมู่ที่  ๔  ภูมิปัญญา ทอผ้า 
 
 
ตำบลแม่จริม หมู่ที่ ๕
๑.  นางอมรรัตน์  อิ่นมะโน           ที่อยู่  ๑๐๔ หมู่ที่ ๕  ภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย
๒.  นางโสภา  จิตวิชา                 ที่อยู่  ๒๓   หมู่ที่ ๕  ภูมิปัญญา  แพทย์แผนไทย
๓.  นายแหว้น  คำแปง                ที่อยู่ ๒๘  หมู่ที่ ๕  ภูมิปัญญา  ซอ  
๔.  นายจ๋อย  ณะรินทร์               ที่อยู่  ๓๕ หมู่ที่  ๕ ภูมิปัญญาจักสาน 
๕.  นายยงยุทธ  มหายศนันท์       ที่อยู่  ๓๓ หมู่ที่  ๕  ภูมิปัญญา ช่างไม้ 
๖.  นายจันทร์ตา  เทพพงษ์          ที่อยู่  ๒๐ หมู่ที่  ๕  ภูมิปัญญา  ทอผ้า
 
 
ตำบลแม่จริม หมู่ที่ ๖
๑.  นายคำ  เจริญสุข                 ที่อยู่  ๘๕   หมู่ที่ ๖  ภูมิปัญญา หมอยาพื้นบ้าน
๒.  นายประสิทธิ์  นุราช              ที่อยู่  ๑๑๑ หมู่ที่ ๖  ภูมิปัญญา  หมอยาพื้นบ้าน 
๓.  นายเหลี่ยม  จุต้น                 ที่อยู่  หมู่ที่ ๖  ภูมิปัญญา  สะล้อ ซอ ซึง  
๔.  นางคำหมี  ฝั้นพรมมินทร์       ที่อยู่  ๔๕   หมู่ที่  ๖  ภูมิปัญญาจักสาน
๕.  นายแอ  ใจวิชา                   ที่อยู่  ๗๕   หมู่ที่  ๖  ภูมิปัญญา จักสาน

 

รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
๑.  นายบุญถึง  ก้อสละ               ที่อยู่  ๓๗ หมู่ที่  ๒         ภูมิปัญญา ไสยศาสตร์
๒.  นายยัง  กันชนะ                   ที่อยู่  ๑๐  หมู่ที่  ๒         ภูมิปัญญาไสยศาสตร์ 
๓.  นางมุ่ย  กันชนะ                   ที่อยู่  ๑๙  หมู่ที่  ๒         ภูมิปัญญา ไสยศาสตร์
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล นางสาววริศรา บุญซื่อ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอแม่จริม

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/rim/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares