ข้อมูลทั่วไป อ.ทุ่งช้าง

คำขวัญอำเภอทุ่งช้าง

“พิพิธภัณฑ์เรืองรอง  ส้มสีทองเรืองนามสาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ ยึดถือธรรมะ

พระพุทธรูปเจ็ดร้อยปี   อนุสรณีย์ทุ่งช้าง”

 

ประวัติอำเภอทุ่งช้าง
อำเภอทุ่งช้างในอดีตมีฐานะเป็นแขวง เรียกว่า “แขวงขุนน่าน” ผู้ครองแขวง ชื่อ เจ้าพรหม ณ น่าน   ปกครองแขวงขุนน่าน  ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๖ และต่อมาแขวงขุนน่าน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ มีชื่อว่า “อำเภอและ” โดยมีอาคารที่ว่าการอำเภอ  ตั้งอยู่ ณ บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ ๙ ตำบลและ    ต่อมา ได้ย้ายอาคารที่ว่าการอำเภอมาตั้งใหม่ ณ ที่ปัจจุบัน
เมื่อปี ๒๕๐๔ ซึ่งเป็นเขตบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่จาก “อำเภอและ” มาเป็น “อำเภอทุ่งช้าง” จนถึงปัจจุบันนี้
ปัจจุบัน มีนายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคำ ดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอทุ่งช้าง

ภูมิศาสตร์
อำเภอทุ่งช้างตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัดน่าน    บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐    ระยะทางห่างจากจังหวัดน่าน   ๙๐   กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๐๖.๗๓๑  ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐๔,๒๐๖.๘๗๕ ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ             ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก       ติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,อำเภอบ่อเกลือ
ทิศใต้                ติดกับอำเภอเชียงกลาง
ทิศตะวันตกตก    ติดกับกิ่งอำเภอสองแคว,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลักษณะทั่วไป 
เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่เป็นภูเขาถึง ร้อยละ ๙๐ อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว และฝนตกชุกในฤดูฝน
แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน คือ
๑.  แม่น้ำน่าน
๒.  ลำน้ำและ
๓.  ลำน้ำเลียบ
๔.  ลำน้ำงอบ
๕.  ลำน้ำหลุ
๖.  ลำน้ำแงน
๗.  ลำน้ำปอน
๘.  ลำน้ำเลียบ

การปกครอง
อำเภอทุ่งช้าง  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๔ ตำบล ๔๐ หมู่บ้าน  ดังนี้
๑.  ตำบลทุ่งช้าง ๗   หมู่บ้าน
๒.  ตำบลและ   ๑๔  หมู่บ้าน
๓.  ตำบลงอบ    ๑๑ หมู่บ้าน
๔.  ตำบลปอน  ๘ หมู่บ้าน

อำเภอทุ่งช้างมีหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ๕ แห่ง  คือ เทศบาล ๑ แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล ๔ แห่ง ดังนี้
.   องค์การบริหารส่วนตำบล และ
.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
.  องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
.  องค์การบริหารส่วนตำบลปอน
.  เทศบาลตำบล
อำเภอทุ่งช้างเป็นอำเภอเล็ก ๆ  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ  นับถือศาสนาพุทธ แต่มีบางส่วนเป็นชาวไทยภูเขา  เช่น  ถิ่น  ม้ง  ขมุ  เหาะ    นับถือผีและศาสนาคริสต์ 

สถานศึกษา ในอำเภอทุ่งช้าง จำนวน ๑๓ แห่ง
๑. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  ๕๕๑๓๐
๒. โรงเรียนมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๓. ชุมชนบ้านเฟือยลุง หมู่ที่ ๙  ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๔. บ้านแพะกลาง หมู่ที่ ๖  ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๕. บ้านน้ำพิ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๖. บ้านเวียงสอง หมู่ที่ ๔ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๗. บ้านน้ำสอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๘. บ้านปางแก หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัด ๕๕๑๓๐
๙. ไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  ๕๕๑๓๐
๑๐. บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ ๒ ตำบลงอบ  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัด ๕๕๑๓๐
๑๑. บ้านน้ำลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๑๒. บ้านปอน หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๑๓. บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ ๑  ตำบลปอน  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐

 

ข้อมูลวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
รวมรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอทุ่งช้าง
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญอำเภอทุ่งช้าง
– ประเพณีทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ จัดในวันที่ ๑  ของเดือนมกราคม  ณ  วัดราษฏร์บำรุง  ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
– งานรำลึกวีรชน  อนุสรณีย์พลเรือนตำรวจทหารอำเภอทุ่งช้าง จัดงานวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จัดที่บริเวณอนุสรณีย์  ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
– งานประเพณี กินดอกดำ ดอกแดง ชาวไทยภูเขา  เช่น  ถิ่น ลัวะ  ขมุ จัดเดือนในกุมภาพันธ์  – มีนาคมทุกปี  ที่บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ,บ้านน้ำเลียง  ตำบลปอน
– งานวันสำคัญทางศาสนา  วันมาฆบูชา  เดือน มีนาคม ทุกปีจัดทำทุกวัด
– การเลี้ยงผีเมือง  ผีประจำตระกูล  ผีไร่  ผีนา เดือน มีนาคม – เมษายน  ของทุกปี จัดทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
– ประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ (งานปี๋ใหม่เมือง) จัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่วัดศรีดอนชัย   ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
– ประเพณีสงกรานต์  งานปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์) จัดในวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน
– งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป  ๗๐๐ ปี  จัด  ณ  วัดทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง ในวันที่  ๑๕  เมษายนของทุกปี
– งานนมัสการพระธาตุภูเพียง((วันวิสาขบูชา) จัดในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  จัดที่บริเวณพระธาตุภูเพียง  หมู่ที่ ๔  ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
– ประเพณีทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษาจัดทุกวัด ในเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม
– การจัดงานวันแม่แห่งชาติ  จัดขึ้นในวันที่  ๑๒  สิงหาคมของทุกปี จัดที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
– ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  ตานก๋วยสลาก จัดในเดือนพฤศจิกายน หลังออกพรรษา  จัดที่วัดดอนชัย ตำบลปอน  , วัดศรีดอนชัย  ตำบลงอบ  วัดเฟือยลุง ตำบลและ
วัดราษฏร์บำรุง  ตำบลทุ่งช้าง(ทุกตำบล)
– งานประเพณีแข่งแพ  บ้านน้ำพิ  ตำบลทุ่งช้าง  จัดเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
– งานประเพณีลอยกระทง  จัดในเดือน พฤศจิกายน  ของทุกปี จัดที่ตำบลปอน
– งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันเกี๋ยงเป็งและพิธีเผาลัวหรือเผาบาป จัดขึ้นทุกวัด ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน เกี๋ยง  (พฤศจิกายน   ของทุกปี)
– การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  จัดขึ้นในวันที่  ๕  ธันวาคมของทุกปี จัดที่ว่าการอำเภอ
– งานปีใหม่ม้ง  จัดในเดือน  ธันวาคม  – มกราคม  จัดที่บ้านมณีฤกษ์ ตำบลงอบ  และบ้านปางแก  ตำบลทุ่งช้าง
 
 
แหล่งข้อมูล เอกสารประวัติตำบล ,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งช้าง
รวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอทุ่งช้าง
 
 
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/thung/

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ศาสนสถาน อ.ทุ่งช้าง

รายชื่อวัด/ที่พักสงฆ์ ในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ที่

ชื่อวัด

หมู่

ตำบล

อำเภอ

นิกาย

ชนิดของวัด

ศรีดอนชัยม.๑

งอบ

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

สันกลางม.๕

และ

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

ทุ่งผึ้งม.๕

ทุ่งช้าง

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

เฟือยลุงม.๙

และ

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

สุขศรีม.๑

ทุ่งช้าง

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

ดวงคำม.๖

และ

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

ดอนชัยม.๖

ปอน

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

ไชยคำม.๑

และ

ทุ่งช้างมหานิกาย

สำนักสงฆ์

ดอนชัยม.๓

และ

ทุ่งช้างมหานิกาย

สำนักสงฆ์

๑๐

ราษฎร์บำรุงม.๒

ทุ่งช้าง

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

๑๑

ทุ่งสุนม.๔

งอบ

ทุ่งช้างมหานิกายวิสุงคามสีมา

๑๒

วังผาม.๗

และ

ทุ่งช้างมหานิกาย

สำนักสงฆ์

๑๓
ที่พักสงฆ์บ้านแพะกลาง 
ทุ่งช้าง
ทุ่งช้างมหานิกายที่พักสงฆ์
๑๔
ที่พักสงฆ์บ้านห้วยยาง 
ทุ่งช้าง
ทุ่งช้างมหานิกายที่พักสงฆ์
๑๕
ที่พักสงฆ์บ้านน้ำเลียง 
ปอน
ทุ่งช้างมหานิกายที่พักสงฆ์
 
 
 
รวมรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอทุ่งช้าง
 
 
 
 
 
 
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/thung

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม อ.ทุ่งช้าง
– พระครูวิตรธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วัดราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งช้าง/ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ  คือ  นายสมบูรณ์ กองแก้ว
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลและ คือ นายประสิทธิ์ ยานการ
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลงอบ  คือนายวิทูร อินยา
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลปอน คือ นายพินิจ เจนป่า
 
 
 
รวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอทุ่งช้าง
 
 
 
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/thung

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 

ชื่อภูมิปัญญา   คุณศรีสวลัย  คำรังษี 
สถานที่ตั้ง       ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๒๗  หมู่ที่ ๔  บ้านทุ่งสุน  ตำบลงอบ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๓๐
ความชำนาญ
การย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้  ส่วนมากปลูกเอง
– การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
– การทอผ้าฝ้าย  และเส้นใยจากพืช
– การสร้างกี่ทอผ้าแบบประยุกต์  มีความกว้างสำหรับทอผ้า  ผ้าม่าน  ผ้าคลุมเตียง  และพรมขนาดต่าง ๆ  ตามความต้องการ
    – ออกแบบลวดลายผ้าทุกชนิด  ให้ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ซื้อ  เช่น  ผ้าคลุมเตียง  ผ้าม่าน  พรมปูพื้น  ผ้าติดเสื้อ  ผ้าปูโต๊ะ  ผ้ารองจาน  ผ้าปูที่นอน  ผ้าขาวม้า  ผ้าซิ่น  ตกแต่งป้ายผนัง
 
 
 
1
ชื่อภูมิปัญญา นางยุพิน  ตาลสล่า
สถานที่ตั้ง       ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๑๗๐  หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งช้าง  ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๓๐
กิจกรรมให้บริการ   จัดทำขนมต่าง ๆ  ทั้งบริการขายปลีก – ขายส่ง  เป็นสินค้า OTOP  ในอำเภอทุ่งช้าง  ให้บริการมาศึกษาดู วิธีทำฟรี
-สาธิตวิธีทำ  กล้วยฉาบ
-สาธิตวิธีทำ  ข้าวแต๋น
-สาธิตวิธีทำ  ขนมกรอบเค็ม
 
 
 
1

2 
ชื่อภูมิปัญญา                      นายมณเฑียร  ศรเตโช
สถานที่ตั้ง                       ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๖  หมู่ที่ ๙  บ้านเฟือยลุง  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๓๐
กิจกรรมให้บริการ                เป็นศูนย์บริการถ่ายทอดความรู้  การปั้นหัวสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษา
วัน  เวลา  ที่ให้บริการ เปิดให้บริการทุกวัน  ผู้ที่สนใจ  ติดต่อเข้าศึกษาฟรี  ถ้าต้องการจะปั้นให้หาวัสดุมาเอง

 

 
 

3

การทำน้ำปู
ชื่อภูมิปัญญา นางนวล  เมืองเล็น  บ้านเลขที่ ๑๐๘  หมู่ที่ ๙  บ้านเฟือยลุง  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
 
 
 
 
5
5
ชื่อภูมิปัญญา   นางแสง  คัญใหญ่
สถานที่ตั้ง       ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๙๐  หมู่ที่ ๙  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๓๐  โทรศัพท์  ๐ ๕๔๗๙ ๕๐๘๗
กิจกรรมที่ให้บริการ/ความรู้     เป็นแหล่งการเรียนรู้และการผลิตแหนม  และแคบหมูส่งตลาดและร้านค้า
องค์ความรู้/ความชำนาญ 
-ให้ความรู้  และสาธิตการทำแหนม
3 ให้ความรู้  และสาธิตการทำแคบหมู
 
 
 
6
6
ชื่อภูมิปัญญา   นางบัว  คำพับ
สถานที่ตั้ง       ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๑๒๖  หมู่ที่ ๙  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๓๐
กิจกรรมที่ให้บริการ/ความรู้     เป็นแหล่งการเรียนรู้และการให้บริการสาธิตการทำแคบหมู  และทำแคบหมู ส่งตลาดและร้านค้า
องค์ความรู้/ความชำนาญ เปิดบริการให้ความรู้  และสาธิตการทำแคบหมูให้กับกลุ่มผู้สนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/thung

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares