ข้อมูลทั่วไป อ.เวียงสา

ประวัติอำเภอเวียงสา

อำเภอเวียงสา  เดิมเรียกว่า “เวียงป้อ–เวียงพ้อ” หรือ “ เมืองป้อ – เมืองพ้อ ” ตามตำนานเล่าว่า  ถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงใดเกิดขึ้นมักเรียกผู้คนที่มีจำนวนไม่มากนัก
ที่อยู่ตามบริเวณนั้น มาป้อ (รวม) กันที่ปากสา (ปากแม่น้ำสา ที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ) เวียงป้อเป็นเมืองที่อยู่ ทางทิศใต้ของนครน่านพงศาวดารน่าน ได้บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๑๓๙
สมัยเจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ ๓๑  ระบุว่าได้เมืองป้อเป็นหัวเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อ นครน่านและมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึง  สมัยรัชกาลที่ ๑
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๙)  พระเจ้าอัตถวรปัญโญเป็นเจ้านครน่าน  พ.ศ.  ๒๔๔๐  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖  ได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง เวียงป้อไปขึ้นกับ แขวงบริเวณน่านใต้  ต่อมาได้ตั้งเป็น  “ กิ่งอำเภอเวียงสา ” พ.ศ. ๒๔๕๑  ได้ยกฐานะเป็น  ” อำเภอเวียงสา ”  จนถึงปัจจุบัน

อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงสา   (หลังเก่า)
อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงสา (หลังใหม่)
 
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดน่าน อยู่ห่างจากจังหวัดน่านเป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร โดยมีเส้นทางหลักคือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (แพร่ –น่าน) มีพื้นที่ประมาณ  ๑,๙๓๑  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๑,๒๐๖,๘๗๕  ไร่   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (กำแพงเพชร-ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน) ตอนเวียงสา-ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง  ๖๔๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    อำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอแม่จริม
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    แขวงไซยบูรี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้              ติดต่อกับ   อำเภอนาน้อย
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   อำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง (จังหวัดแพร่)

 
การคมนาคม 
          อำเภอเวียงสา มีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด หลายเส้นทาง ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑    (ร้องกวาง-เวียงสา-น่าน)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๖  (เวียงสา-นาน้อย)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๖๒  (เวียงสา-บ้านน้ำมวบ)
 
การปกครองอำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๗  ตำบล  ๑๒๗  หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น อำเภอเวียงสา มีหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๖  แห่ง   ประกอบด้วย  เทศบาลตำบล    ๓   แห่ง     องค์การบริหารส่วนตำบล   ๑๓   แห่ง
ลำดับที่

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ

เทศบาลตำบลเวียงสา 

2

เทศบาลตำบลกลางเวียงมีพื้นที่รวม ต.กลางเวียง และ ต.ปงสนุก

3

เทศบาลตำบลขึ่ง 

4

อบต.ไหล่น่าน 

5

อบต.ตาลชุม 

6

อบต.นาเหลือง 

7

อบต.ส้าน 

8

อบต.น้ำมวบมีพื้นที่รวม ต.น้ำมวบ  และ ต.ส้านนาหนองใหม่

9

อบต.น้ำปั้ว 

10

อบต.ยาบหัวนา 

11

อบต.อ่ายนาไลย 

12

อบต.แม่ขะนิง 

13

อบต.แม่สาคร 

14

อบต.จอมจันทร์ 

15

อบต.แม่สา 

16

อบต.ทุ่งศรีทอง 

 

 
ด้านการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ๑ แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสา เป็นสถานศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  มีที่ตั้งอาคารสำนักงานที่บ้านภูเพียง หมู่ที่ ๖  ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน และมีศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ ประจำตำบล  ๑๗ ตำบลห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสา
ตั้งอยู่ที่บ้านบุญยืน หมู่ ๔  ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
(๑) ศูนย์การเรียนชุมชนวัดไหล่น่าน  ตั้งอยู่บ้านไหล่น่าน  หมู่ ๑ ตำบลไหล่น่าน
(๒) ศูนย์การเรียนชุมชนวัดวัวแดง ตั้งอยู่ที่บ้านวัวแดง หมู่ ๑  ตำบลแม่สา

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
(๑) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไห่น่าน ตั้งอยู่ที่วัดไหล่น่าน หมู่ ๑  ตำบลไหล่น่าน
(๒) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดน้ำมวบ ตั้งอยู่ที่วัดน้ำมวบ หมู่ ๑ ตำบลน้ำมวบ
(๓) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังคีรี ตั้งอยู่ที่วัดวังคีรี หมู่ ๑  ตำบลน้ำปั้ว
(๔) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดผาเวียง ตั้งอยู่ที่วัดผาเวียง หมู่ ๕ ตำบลส้าน
(๕) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดขึ่ง ตั้งอยู่ที่วัดขึ่ง หมู่ ๓  ตำบลขึ่ง
(๖) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดใหม่เจริญราษฎร์ ตั้งอยู่ที่วัดใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ ๔  ตำบลอ่ายนาไลย

 
สถานศึกษา 
๑. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑      จำนวน  ๕๘  โรงเรียน
๒. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗    จำนวน   ๔   โรงเรียน
๓. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน    จำนวน   ๒   โรงเรียน
๔.  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน      จำนวน   ๑   โรงเรียน
 
 
 
 
ข้อมูลวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล จากผู้ประสานงานวัฒดนธรรมอำเภอเวียงสา
 
 
 
 
 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/sa

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ประเพณีที่สำคัญ
           วัน เดือน ปี

งาน/กิจกรรม/ประเพณี

สถานที่

๑ มกราคม ๒๕๕๖งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เทศบาลตำบลเวียงสา
๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖งานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาวัดทุกวัด
๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖งานประเพณีกำฟ้าไทยพรวนบ้านหลับมืนพรวนเหนือ   ต.จอมจันทร์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖งานประเพณีห้าเป็งนมัสการพระธาตุวังคีรีวัดวังคีรี ต.น้ำปั้ว
๑๓ เมษายน ๒๕๕๖งานประเพณีเจ็ดเป็งนมัสการพระธาตุบุญเรืองวัดบุญเรือง ต.ไหล่น่าน
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุจอมแจ้งวัดไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุพระเนตรวัดพระเนตร ต.ส้าน
๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๖งานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาวัดทุกวัด
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖งานประเพณีตักบาตรเทียนวัดบุญยืน พระอารามหลวง  ต.กลางเวียง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ว่าการอำเภอเวียงสา
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖งานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาวัดทุกวัด
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖งานประเพณีถวายทานสลากภัตวัดบุญยืน  พระอารามหลวงวัดบุญยืน พระอารามหลวง   ต.กลางเวียง
๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖งานประเพณีแข่งเรืออำเภอเวียงสาท่าน้ำบ้านป่ากล้วย ต.กลางเวียง
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖งานประเพณีลอยกระทงอำเภอเวียงสาเทศบาลตำบลเวียงสา
 พฤศจิกายน ๒๕๕๖งานประเพณีถวายทานกฐินพระราชทานวัดบุญยืน ต.กลางเวียง
๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๖งานรอยพระบาทแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทศบาลตำบลเวียงสา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ว่าการอำเภอเวียงสา

 

 
 
 
 
ข้อมูลวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล จากผู้ประสานง

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/sa

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

รายชื่อศาสนสถาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 

ที่

รายชื่อวัด

ตำบล

อำเภอ
จังหวัด

   วัดบุญยืน

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

วัดดอนไชย

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

วัดต้นหนุน

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

วัดร้องเย็น

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

วัดศรีกลางเวียง

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

วัดศรีดอนแท่น

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

วัดบุญนาค

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

วัดสถาน

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

วัดภูเพียง

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

๑๐

สำนักวิปัสสนาสุญญัตวิโมกข์

กลางเวียง

เวียงสา
น่าน

๑๑

วัดขึ่งเจริญ

ขึ่ง

เวียงสา
น่าน

๑๒

วัดงิ้วงาม

ขึ่ง

เวียงสา
น่าน

๑๓

วัดท่าลี่

ขึ่ง

เวียงสา
น่าน

๑๔

วัดศรีมงคล

ขึ่ง

เวียงสา
น่าน

๑๕

วัดผาโพธิ์ทอง

ขึ่ง

เวียงสา
น่าน

๑๖

วัดตาลชุม

ตาลชุม

เวียงสา
น่าน

๑๗

วัดนากอก

ตาลชุม

เวียงสา
น่าน

๑๘

วัดนาเคียน

ตาลชุม

เวียงสา
น่าน

๑๙

วัดป่าสัก

ตาลชุม

เวียงสา
น่าน

๒๐

วัดหลับมืนไตย

ตาลชุม

เวียงสา
น่าน

๒๑

วัดครกคำ

ตาลชุม

เวียงสา
น่าน

๒๒

วัดหลับมืนพรวน

จอมจันทร์

เวียงสา
น่าน

๒๓

วัดจอมจันทร์

จอมจันทร์

เวียงสา
น่าน

๒๔

วัดนาเคียน

จอมจันทร์

เวียงสา
น่าน

๒๕

วัดปางสา

จอมจันทร์

เวียงสา
น่าน

๒๖

วัดเชียงบาล

นาเหลือง

เวียงสา
น่าน

๒๗

วัดดอนไชยพระบาท

นาเหลือง

เวียงสา
น่าน

๒๘

วัดนาเหลืองนอก

นาเหลือง

เวียงสา
น่าน

๒๙

วัดนาเหลืองใน

นาเหลือง

เวียงสา
น่าน

๓๐

วัดเมืองราม

นาเหลือง

เวียงสา
น่าน

๓๑

วัดห้วยม่วง

นาเหลือง

เวียงสา
น่าน

๓๒

วัดน้ำปั้ว

น้ำปั้ว

เวียงสา
น่าน

๓๓

วัดบัวทอง

น้ำปั้ว

เวียงสา
น่าน

๓๔

วัดวังคีรี

น้ำปั้ว

เวียงสา
น่าน

๓๕

วัดศรีนาชื่น

ทุ่งศรีทอง

เวียงสา
น่าน

๓๖

วัดอรุณศรี

ทุ่งศรีทอง

เวียงสา
น่าน

๓๗

วัดน้ำมวบ

น้ำมวบ

เวียงสา
น่าน

๓๘

วัดสาลี้

น้ำมวบ

เวียงสา
น่าน

๓๙

วัดปงสนุก

ปงสนุก

เวียงสา
น่าน

๔๐

วัดฝายแก้ว

ปงสนุก

เวียงสา
น่าน

๔๑

วัดวัวแดง

แม่สา

เวียงสา
น่าน

๔๒

วัดเหนือฝาย

แม่สา

เวียงสา
น่าน

๔๓

วัดป่าหุ่ง

ยาบหัวนา

เวียงสา
น่าน

๔๔

วัดสะเลียม

ยาบหัวนา

เวียงสา
น่าน

๔๕

วัดห้วยหลอด

ยาบหัวนา

เวียงสา
น่าน

๔๖

วัดฮากฮาน

ยาบหัวนา

เวียงสา
น่าน

๔๗

วัดคือเวียง

ส้าน

เวียงสา
น่าน

๔๘

วัดทรายมูล

ส้าน

เวียงสา
น่าน

๔๙

วัดนาส้าน

ส้าน

เวียงสา
น่าน

๕๐

วัดบ้านใหม่

ส้าน

เวียงสา
น่าน

๕๑

วัดโปร่ง

ส้าน

เวียงสา
น่าน

๕๒

วัดผาเวียง

ส้าน

เวียงสา
น่าน

๕๓

วัดไผ่งาม

ส้าน

เวียงสา
น่าน

๕๔

วัดพระเนตร

ส้าน

เวียงสา
น่าน

๕๕

วัดป่าแพะ

แม่ขะนิง

เวียงสา
น่าน

๕๖

วัดห้วยสอน

ตำบลไหล่น่าน

เวียงสา
น่าน

๕๗

วัดนาสา

ตำบลไหล่น่าน

เวียงสา
น่าน

๕๘

วัดบุญเรือง

ตำบลไหล่น่าน

เวียงสา
น่าน

๕๙

วัดห้วยเม่น

ตำบลไหล่น่าน

เวียงสา
น่าน

๖๐

วัดไหล่น่าน

ตำบลไหล่น่าน

เวียงสา
น่าน

๖๑

สำนักสงฆ์บ้านปากงุ๊

ไหล่น่าน

เวียงสา
น่าน

๖๒

วัดจะเข้ภูหอม

แม่สาคร

เวียงสา
น่าน

๖๓

สำนักสงฆ์บ้านไพรอุดม

แม่สาคร

เวียงสา
น่าน

๖๔

วัดท่าเลอ

แม่สาคร

เวียงสา
น่าน

๖๕

วัดสาคร

ตำบลแม่สาคร

เวียงสา
น่าน

๖๖

สำนักสงฆ์บ้านป่างิ้ว

แม่สาคร

เวียงสา
น่าน

๖๗

สำนักสงฆ์บ้านไพรอุดม

แม่สาคร

เวียงสา
น่าน

๖๘

วัดจันชมพู

อ่ายนาไลย

เวียงสา
น่าน

๖๙

วัดนาไลย

อ่ายนาไลย

เวียงสา
น่าน

๗๐

วัดปางมอญ

อ่ายนาไลย

เวียงสา
น่าน

๗๑

วัดฝั่งหมิ่น

อ่ายนาไลย

เวียงสา
น่าน

๗๒

วัดพะเยา

อ่ายนาไลย

เวียงสา
น่าน

๗๓

วัดวิถีบรรพต

อ่ายนาไลย

เวียงสา
น่าน

๗๔

วัดใหม่เจริญราษฎร์

อ่ายนาไลย

เวียงสา
น่าน

๗๕

วัดอ่าย

อ่ายนาไลย

เวียงสา
น่าน

๗๖

วัดน้ำมวบ

น้ำมวบ

เวียงสา
น่าน

๗๗

วัดสันรุ่งเรือง

น้ำมวบ

เวียงสา
น่าน

๗๘

วัดธารทอง

น้ำมวบ

เวียงสา
น่าน

๗๙

วัดหาดไร่

ส้านนาหนองใหม่

เวียงสา
น่าน

๘๐

สำนักสงฆ์บ้านนาหนองใหม่

ส้านนาหนองใหม่

เวียงสา
น่าน

๘๑

สำนักสงฆ์บ้านน้ำปุ๊สามัคคี

ส้านนาหนองใหม่

เวียงสา
น่าน
 
 
 
ข้อมูลวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖
ข้อมูล จากผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/sa

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
นางเพ็ญ  วงศ์กองแก้ว
ส้าน
เวียงสา
น่าน
นางสมพิศ  เทพศิริ
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
นายสมฤทธิ์  สอนทะ
ขึ่ง
เวียงสา
น่าน
นางใย  อุตมูล
น้ำมวบ
เวียงสา
น่าน
นายเกียรติ  ขันชุ่ม
ส้าน
เวียงสา
น่าน
นายอินส่วย  มูลทา
จอมจันทร์
เวียงสา
น่าน
นางลิขิต  จันทรกำธร
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
นายสนิท  กันทะจันทร์
น้ำปั้ว
เวียงสา
น่าน
นางคำปั๋น  พรมรักษา
น้ำมวบ
เวียงสา
น่าน
๑๐
นางสม  ผัดจันตา
น้ำมวบ
เวียงสา
น่าน
๑๑
นางอรพิน  สิทธิวงศ์
ขึ่ง
เวียงสา
น่าน
๑๒
นายฉลอง  กาบคำ
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๑๓
นางคำมิ่ง  อินสาร
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๑๔
นายหล่อ พุฒิพลางกูร
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๑๕
นายถวิล  อินจีน
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๑๖
นางวราภรณ์  สิทธิยศ
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๑๗
นายแสวง  สิทธิยศ
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๑๘
นายสมาน  วุทธะนู
นาเหลือง
เวียงสา
น่าน
๑๙
นางทองดี  วัชรปราณี
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๒๐
นายประเสริฐ  วงค์สีสม
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๒๑
พระครูจักรธรรมสุนทร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
เวียงสา
น่าน
๒๒
พระมหาเกรียงไกร อหึสโก
เจ้าคณะอำเภอเวียงสา
เวียงสา
น่าน
๒๓
พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
๒๔
พระครูนันทสารคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
เวียงสา
น่าน
๒๕
พระครูสิรินันทสุธี
เจ้าคณะตำบลนาเหลือง
เวียงสา
น่าน
๒๖
พระครูสถิตนันทโชติ
เจ้าคณะตำบลส้าน
เวียงสา
น่าน
๒๗
พระครูวิธานนันทกิจ
เจ้าคณะตำบลกลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๒๘
พระครูสุวัฒน์นันทกิจ
เจ้าคณะตำบลอ่ายนาไลย เขต ๑
เวียงสา
น่าน
๒๙
พระครูสิริวรรณนันทโชติ
เจ้าคณะตำบลปงสนุก-แม่สา
เวียงสา
น่าน
๓๐
พระครูวิสิฐนันทวัฒน์
เจ้าคณะตำบลไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
๓๑
พระครูจันทบุญญกิจ
เจ้าคณะตำบลตาลชุม-จอมจันทร์
เวียงสา
น่าน
๓๒
พระครูพิธานนันทสุนทร
เจ้าคณะตำบลขึ่ง-น้ำมวบ
เวียงสา
น่าน
๓๓
พระครูโอภาสธรรมถาวร
เจ้าคณะตำบลอ่ายนาไลย เขต ๒
เวียงสา
น่าน
๓๔
พระครูวิโรจน์นันทคุณ
รองเจ้าคณะตำบลน้ำปั้ว
เวียงสา
น่าน
๓๕
พระครูจันทบุญกิจ
เจ้าคณะตำบลตาลชุม
เวียงสา
น่าน
๓๖
พระครูวิสุทธินันทญาณ
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๓๗
นายสวิง  พิเคราะห์พูนสมบัติ
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา
เวียงสา
น่าน
๓๘
นายประยูร  อินต๊ะวิชัย
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลส้าน
เวียงสา
น่าน
๓๙
นายสุนทร  พันธ์พานิช
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๔๐
นายวิโรจน์    หวั่นท๊อก
ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียงสา
เวียงสา
น่าน
๔๑
นายบดินทร์  จันต๊ะโมกข์
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตาลชุม
เวียงสา
น่าน
๔๒
นายสมพงษ์  สุวรรณ
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาเหลือง
เวียงสา
น่าน
๔๓
นายนิพล    สมภารวงค์
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลจอมจันทร์
เวียงสา
น่าน
๔๔
นายระเบียบ  รอดรัศมี
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลน้ำปั้ว
เวียงสา
น่าน
๔๕
นายเสนอ   ปินะอินทร์
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยาบหัวนา
เวียงสา
น่าน
๔๖
นายชาญนรินทร์  ลาภิยะ
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ขะนิง
เวียงสา
น่าน
๔๗
นายจันทร์   โนลี
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สาคร
เวียงสา
น่าน
๔๘
นายศิลป์กวี   ศรีวิไชย
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลขึ่ง
เวียงสา
น่าน
๔๙
นายกวี     ขัดแก้ว
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลน้ำมวบ
เวียงสา
น่าน
๕๐
นายทัศน์     เย็นใจ
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
๕๑
นางสุพรรณ   พรมจักร
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งศรีทอง
เวียงสา
น่าน
๕๒
นายประเสริฐ  ศรีปัญญา
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา
เวียงสา
น่าน
๕๓
นางอารีลักษณ์  สมภารวงค์
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลปงสนุก
เวียงสา
น่าน
๕๔
นายประสิทธิ์   กันทวิชัย
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตาลชุม
เวียงสา
น่าน
๕๕
นายธนวัฒน์  ทะโพนชัย
รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา
เวียงสา
น่าน
๕๖
นายถนัด  อินต๊ะนิน
ไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
๕๗
ร้อยตำรวจตรีกำจัด  จาวรรณ์
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๕๘
นายญาณ  สองเมืองแก่น
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๕๙
นางประเทือง  ดวงแก้ว
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
๖๐
นายจำนงค์  ทิพย์ปัญญา
ส้าน
เวียงสา
น่าน
 
ข้อมูลวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖
ข้อมูล จากผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/sa

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอเวียงสา
 
 
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อภูมิปัญญา

ความชำนาญ

สถานที่ตั้ง

๑.กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งามนางเพ็ญ  วงศ์กองแก้วการทอผ้าบ้านเลขที่ ๙๒/๑ หมู่ ๑  บ้านไผ่งาม  ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ๕๕๑๑๐  โทร ๐๘-๔๘๐๗-๖๒๗๑
๒.กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชยนางสมพิศ  เทพศิริการทอผ้าบ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๗  บ้านดอนไชย   ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ๕๕๑๑๐ โทร ๐-๕๔๗๕-๒๒๐๑
กลุ่มจักสานนายสมฤทธิ์  สอนทะจักสานบ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๗  บ้านศรีมงคล  ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐
กลุ่มจักสานนางใย  อุตมูลจักสานบ้านเลขที่ ๖๙๖ หมู่ ๑  บ้านน้ำมวบ  ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐ โทร ๐๘-๖๑๘๕-๗๐๕๔
กลุ่มแปรรูปอาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแก้วแปรรูปอาหารบ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ ๕ บ้านห้วยแก้ว ตำบลน้ำปั้ว  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ๕๕๑๑๐
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนไชยแปรรูปอาหารบ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๖  บ้านดอนไชย   ตำบลนาเหลือง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ๕๕๑๑๐  โทร ๐-๕๔๗๖-๓๑๖๒
กลุ่มหมอพื้นบ้านนางสาวทองศรี  ปัญญาอินทร์สมุนไพรพื้นบ้านบ้านเลขที่  หมู่ ๒ บ้านบุญเรือง            ตำบลไหล่น่าน  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ๕๕๑๑๐ โทร ๐๘-๖๐๓๔-๒๕๔๐
กลุ่มทำข้าวแตนน้ำแตงโม/กล้วยอบเนยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโพธิ์ชัยแปรรูปขนมบ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ ๑๕ ต.กลางเวียง   อ.เวียงสา จ.น่าน
โทร ๐-๕๔๗๕-๒๐๕๑
เครื่องจักสานวิสาหกิจชุมชนบ้านส้านนาหนองใหม่จักสานบ้านเลขที่ ๗๐/๑ หมู่ ๒  บ้านส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน ๕๕๑๑๐
๑๐กลุ่มทอผ้าตีนจกคุณสมเพชร  หนูพุกทอผ้าบ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๒ บ้านน้ำปั้ว  ต.น้ำปั้ว  อ.เวียงสา จ.น่าน  โทร ๐๕๔๗๖๕๐๘๕
๑๑กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม๒๔ หมู่ ๑ บ้านนาเหลืองใน ต.นาเหลือง  อ.เวียงสา จ.น่าน ๐๕๔๗๓๑๒๒๓
๑๒กลุ่มแปรรูปขนมทองม้วนนางรัตนา  แก้วหล้าแปรรูปขนมบ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๓ บ้านไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
โทร ๐-๕๔๗๘-๒๑๓๑
๑๓กลุ่มผลิตกระดาษสากลุ่มผลิตกระดาษสาบ้านนาเหลืองในกระดาษสาบ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๑ บ้านนาเหลืองใน  ต.นาเหลือง  อ.เวียงสา จ.น่าน              โทร ๐-๕๔๗๓-๑๒๒๐
๑๔กลุ่มผลิตผ้าม่อฮ้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าม่อฮ้อมบ้านเหล่าผ้าม่อฮ้อมบ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ ๓ บ้านปงสนุกใหม่  ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
โทร ๐๘-๖๙๑๘-๑๒๗๙

 

œภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอเวียงสา

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ

นางเพ็ญ  วงศ์กองแก้วบ้านเลขที่ ๙๒/๑ หมู่ ๑  บ้านไผ่งาม ต.ส้าน อ.เวียงสา  จ.น่านการทอผ้าพื้นเมือง
นางสมพิศ  เทพศิริบ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๗  บ้านดอนไชย  ต.กลางเวียง อ.เวียงสา  จ.น่านการทอผ้าพื้นเมือง
นายสมฤทธิ์  สอนทะบ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๗  บ้านศรีมงคล  ต.ขึ่ง  อ.เวียงสา  จ.น่านการจักสาน
นางใย  อุตมูลบ้านเลขที่ ๖๙๖ หมู่ ๑  บ้านน้ำมวบ    ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา  จ.น่านการจักสาน
คุณสมเพชร  หนูพุกบ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๒ บ้านน้ำปั้ว  ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่านการทอผ้าพื้นเมืองลายตีนจก
นางรัตนา  แก้วหล้าบ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๓ บ้านไหล่น่าน   ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่านการแปรรูปขนม
นายเกียรติ  ขันชุ่มบ้านส้านเหนือ หมู่ ๑๐ ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่านการขับซอพื้นบ้าน
นายอินส่วย  มูลทาบ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ ๕ บ้านหลับมืนพรวน ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่านการขับซอพื้นบ้าน
นางลิขิต  จันทรกำธรบ้านเลขที่ ๓๓๔ หมู่ที่ ๓ บ้านกลางเวียง   อ.เวียงสา จ.น่านดีดปิน,แต่งหนังสือ,วิทยากรฟ้อนล่องน่าน
นายสนิท กันทะจันทร์บ้านเลขที่ ๓๘/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่านอ่านค่าว,อ่านจ้อย,
นางคำปั๋น  พรมรักษาบ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำมวบ   ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่านจักสาน
นางสม ผัดจันตาบ้านเลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๖ บ้านสันรุ่งเรือง   ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่านจักสาน
นางอรพิน สิทธิวงศ์บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑ บ้านขึ่ง ต.ขึ่ง    อ.เวียงสา จ. น่านฟ้อนล่องน่าน
นางคำมิ่ง  อินสารบ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ ๑๐ บ้านสันติสุข   ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ. น่านฟ้อนล่องน่าน
นายหล่อ พุฒิพลางกูรบ้านเลขที่ ๒๘๕ หมู่ที่ ๔ บ้านบุญยืน   ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่านฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
นางจันทร์เพ็ญ อินต๊ะนินบ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๑ บ้านไหล่น่าน  ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่านจักสาน
นายถวิล  อินจีนบ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๘ บ้านบุญนาค   ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ. น่านดีดปิน,ทำเครื่องสะล้อซอปิน
นายแสวง  สิทธิยศบ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข   ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่านอ่านค่ายว,อ่านจ้อย
นางวราภรณ์  สิทธิยศบ้านเลขที่ ๗๙/๒ หมู่ ๗  บ้านดอนไชย   ต.กลางเวียง อ.เวียงสา  จ.น่านการทอผ้าพื้นเมือง
นางสาแรง  กาบคำบ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ ๑๐  บ้านสันติสุข  ต.กลางเวียง อ.เวียงสา  จ.น่านการทอผ้าพื้นเมือง
พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์วัดไหล่น่าน หมู่ที่ ๑ บ้านไหล่น่าน  ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่านต้องดอกกระดาษสา,แกะสลักหัวเรือ
 
 
 
ข้อมูลวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อมูล จากผู้ประสานงานวัฒดนธรรมอำเภอเวียงสา

 

http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/sa

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐ email : nan-culture@hotmail.com

Facebook Comments
0Shares